Publicerad: 8 oktober 2018

Fastigheters miljöpåverkan

En byggnads miljöpåverkan beskrivs utifrån skedena produktion, användning och rivning/återvinning. Denna indelning används i en livscykelanalys (LCA) som formellt sett finns definierad i en serie ISO-standarder.

Boverkets slutrapport Klimatdeklaration av byggnader

I takt med att energianvändningen minskar blir andra miljöfrågor än mer betydelsefulla. Idag tittar allt fler av SKL:s medlemmar på miljöpåverkan under en byggnads livscykel – från materialtillverkning och drift till att byggnaden så småningom rivs och avfallet omhändertas. SKL har deltagit i utredningen inför kommande klimatdeklarationer av byggnader.

Olika byggnadskonstruktioner har olika miljöpåverkan, därför är planeringen av en byggnad kanske den viktigaste delen i produktionsskedet. I planeringsstadiet är det möjligt att förbereda för så kallade passiva energilösningar. Det kan till exempel vara att fönstren placeras så att de släpper in mycket dagsljus, samtidigt som insläppet av solvärme minimeras. För att få till bra lösningar behöver t.ex. fasta solskydd tidigt planeras in i fasaderna och i vissa fall en energiproduktion som är både lokal och förnyelsebar.

Vid ombyggnation planeras vad som kan återanvändas istället för att köpa nytt.

Byggproduktion

Illustration av avfallstrappan

Avfallstrappan. Klicka för förstorad bild.

Både framställande och transport av byggmaterial innebär utsläpp, liksom användandet av maskiner. Tidigare har många talat om en produkts påverkan ”från vaggan till graven”, det vill säga från tillverkning till att den blir till avfall. Men för att klara miljöutmaningarna pratar allt fler idag i termerna ”från vaggan till vaggan”, så kallad cirkulär ekonomi. Detta innebär att tillverkaren redan vid designen av en produkt planerar för hur den ska kunna återanvändas.

Vid ombyggnation är hanteringen av avfall viktig. Där används den så kallade avfallstrappan för att minimera den negativa miljöpåverkan.

Gemensamt ramverk i EU

EU håller på att ta fram ett nytt ramverk för att beskriva och beräkna miljöpåverkan från byggnader. Arbetet har pågått sedan 2015. SKL är via paraplyorganisationen CEMR inbjudna att löpande komma med synpunkter på arbetet.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Saija Thacker
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot