Publicerad: 5 februari 2019

Upphandling – fastigheter

Den offentliga sektorn handlar årligen upp varor och tjänster till ett värde av drygt 600 miljarder kronor. Upphandlingarna har en kraftig påverkan på marknaden, samhällsekonomin och tillväxten i landet.

Den offentliga sektorns upphandlingar styrs bland annat av Lagen om offentlig upphandling, LOU, och Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF.

Konkurrenspräglad dialog

För att kunna ta fram lämpliga lösningar vid upphandling, samtidigt som lagstiftningen följs och konkurrensen utnyttjas, kan den upphandlande organisationen behöva stöd i tidigt skede.

Konkurrenspräglad dialog är en form av upphandling som underlättar för offentliga beställare att handla upp särskilt komplexa kontrakt i konkurrens.

Detta gör SKL

SKL har omfattande rådgivning kring upphandlingsfrågor till kommuner och regioner. SKL har också en referensgrupp för upphandlingsfrågor som består av upphandlingschefer från olika kommuner och regioner.

SKL Upphandling, juridik

SKL Kommentus Inköpscentral, Ramavtal och upphandlingsstöd

AffärsConcept Utbildningar och upphandlingsstöd

Publikationer

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Informationsansvarig

  • Helén Örtegren
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot