Publicerad: 28 juli 2017

Buller

Regelverken för buller är ett allvarligt hinder för bostadsbyggande. Därför välkomnar SKL de ändringar som har skett i förordningen om trafikbuller.

Nya regler om trafikbuller vid bostadsbyggnader

Förordningen om trafikbuller (SFS 2015:216) vid bostadsbyggnader kommer att ändras. Riktvärdena för buller vid nyproduktion kommer att ändras från 55 dBA till 60 dBA vid fasad och från 60 till 65 dBA för lägenheter under 35 kvm. Ändringen gäller från den 1 juli 2017.

Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader; SFS 2015:216, Riksdagen

Film om god ljudmiljö och livskvalitet

Boverket har tagit fram en animerad film på cirka fyra minuter om goda ljudmiljöer och akustisk design.

SKL tycker

  • En samsyn och en samordning mellan de centrala och regionala myndigheterna måste utvecklas inom bullerområdet.
  • Ett samlat stöd från ansvariga centrala myndigheter inom bullerområdet måste till så att den mer enhetlig bedömning görs i hela landet.
  • Länsstyrelsens olika tolkningar för hur riktvärdet för buller ska användas skapar en osäkerhet för såväl byggherrar som för verksamhetsutövare och kommuner.
  • Förbundet menar att det vore önskvärt om även industribuller kan regleras i förordningstext.  

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot