Publicerad: 12 januari 2017

Kartläggning av buller

Kommuner med större städer är skyldiga att kartlägga bullret och ta fram kartor som visar hur situationen ser ut.

Enligt § 3 i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller ska de kommuner som har mer än 100 000 invånare kartlägga buller inom kommunen sam tagit fram strategiska bullerkartor som visar bullersituationen under det närmaste föregående kalenderåret. Kartorna ska uppdateras varat femte år. Ett år efter att kartläggningen är klar ska kommunen ta fram ett åtgärdsprogram.

Nätverk för berörda kommuner

Sveriges Kommuner och Landsting har sedan mars 2010 ett nätverk tillsammans med Naturvårdsverket för de kommuner som är berörda av förordningen om omgivningsbuller. Samtliga kommuner som är berörda av förordningen är med i nätverket. Oftast finns det med representanter både från miljö-, stadsbyggnads- och/eller trafiksidan.

Nätverket träffas en till två gånger per år antingen hos SKL eller hos Naturvårdsverket.

EU-kommissionen tog 2002 fram ett direktiv (2002/49/EG) om att städer med mer än 100 000 invånare ska kartlägga bullersituationen i kommunen. I kartläggningen ska det framgå bullernivåer från väg-, tåg- och flygtrafiken i kommunen.

Bullerkartor

I Sverige är fjorton kommuner som i dagsläget är berörda av förordningen. Det är Stockholm, Malmö, Göteborg, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Norrköping, Helsingborg, Jönköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge och Eskilstuna.  Du hittar resultat från bullerkartläggningar och åtgärdsprogram på respektive kommuns hemsida. 

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot