Publicerad: 16 juni 2017

Miljömål

Miljömålen är ett viktigt verktyg i kommunernas arbete för hållbar utveckling där en utgångspunkt är helhetssyn och helhetstänkande. Kommunerna har ett stort engagemang i arbetet med miljömålen.

Aktivt arbete i kommunerna

Fler än nio av tio kommuner har antagit egna mål alternativt ställt sig bakom nationella eller regionala mål. De flesta har lagt ansvaret för miljömålsarbetet på kommunstyrelsen. Många kommuner arbetar aktivt med miljömålen och särskilt med klimatmålet, och prioriterar åtgärder som leder till resultat inom flera områden. Arbetet sker ofta i samarbete med näringsliv och invånare.

De viktigaste instrumenten i det lokala arbetet med miljömålen är sannolikt översiktsplanen, kommunens utvecklingsplan, samt miljöprogram och andra verksamhetsplaner med koppling till budgeten. De flesta kommuner gör också återkommande miljöredovisningar.

Stora förväntningar på kommunerna

Sveriges miljömål är inriktade på att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de flesta av de stora miljöproblemen är lösta. Det finns stora förväntningar på kommunerna i arbetet. Samtidigt har inte kommunerna fått särskilda resurser för ändamålet. Målen är därför en utmaning och inbjudan från nationell nivå.

Naturvårdsverket presenterar återkommande fördjupad utvärdering och årlig uppföljning på Miljömålsportalen.

Kommunnätverk för giftfri vardag

Nätverket Giftfri vardag initierades av Kemikalieinspektionen under 2015 och är till för att underlätta samverkan mellan kommuner och sprida goda exempel som stödjer arbetet för en giftfri vardag. Målet är att minska exponeringen för kemikalier i vardagen, särskilt för barn och ungdomar. SKL deltar i arbetet.

Dokumentation från nätverksmöte 8 december 2016

Kommunnätverk för giftfri vardag, Kemikalieinspektionen

Ledningssystem för hållbar utveckling

Det finns många ledningssystem men inget som tar ett helhetsgrepp och som utgår från politiskt styrda organisationer. Därför har SKL varit med och tagit fram ett ledningssystem som är anpassat för våra medlemmar.

Ledningssystemet finns att köpa via SIS webbplats:

Standardisering SIS/TK 522

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot