Publicerad: 21 mars 2018

Nya taxemodellen tar form

Före sommaren 2018 avser SKL att färdigställa och lansera den nya taxemodellen ”Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område” på vår hemsida. Den 1 juni presenterar SKL den nya modellen vid en konferens.

Konferens om ny taxamodell inom miljöbalksområdet, 1 juni 2018

Utvecklingsarbetet har pågått i olika steg under ca tre års tid och det är med stor glädje som SKL före sommaren 2018 planerar att introducera principer, vägledning och färdiga taxeunderlag på vår hemsida. Kompletterande information om nya taxemodellen kommer ut under hösten 2018.

Principer i den nya taxemodellen

Projektets främsta syfte har varit att förenkla SKL:s nuvarande taxemodell utifrån risk- och erfarenhetsbedömning.

Nyheter i den behovsstyrda taxemodellen

  • Tillsynstiden sätts per bransch, inte per objekt.
  • Nya branscher skapas för hälsoskyddsverksamheter.
  • För tillsyn av tillståndspliktiga branscher och anmälningspliktiga hälsoskyddsbranscher utgår fast årlig avgift.
  • För tillsyn av ej anmälningspliktiga hälsoskydds- och miljöfarliga verksamheter utgår timavgift.
  • Nytt tidstillägg införs för tillsyn av industriutsläppsverksamheter.
  • Tillsynsbehovet för tillståndspliktiga branscher bedöms vara lika oavsett kommunal eller statlig tillsynsmyndighet och kopplas till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn.
  • Taxebilagorna är i excel.
  • Behovsutredningen utgör grund för modellen.

Nytt stöd för behovsutredningar

SKL har tagit fram en ny skrift om kommunala behovsutredningar, som ett stöd för kommunernas arbete med behovsutredningar och tillsynsplanering. Syftet med skriften är att det ska bli lättare att förstå vad en behovsutredning är och hur det politiska utrymmet för prioriteringar i tillsynen ser ut. SKL:s nya taxemodell bygger på upplägget som presenteras i skriften.

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot