Publicerad: 13 december 2018

Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område

SKL har tagit fram en ny modell för taxa inom miljöbalkens område. Vår behovsstyrda taxemodell gör det möjligt för kommunerna att prioritera tillsyn där tillsynsbehovet är störst.

Den nya enklare taxemodellen består av fyra delar.

  1. Taxebestämmelser (juridiskt underlag).
  2. Bilaga 1, med avgiftsnivåer.
  3. Bilaga 2: Verksamheter som är klassade med beteckning A, B, C Miljöprövningsförordning (2013:251) och anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter enligt Miljöbalk (1998:808) (ny beteckning H) och som föreslås ha fasta avgifter.
  4. Bilaga 3: Verksamheter under anmälnings- och tillståndspliktig nivå enligt Miljöprövningsförordning (2013:251), Miljöbalk (1998:808) och som föreslås ha timavgifter.

SKL har dessutom tagit fram stödmaterial., ”Vägledning” och ”Handledning”. De olika delarna bör användas kronologiskt. Läs därför både Vägledning och Handledning, innan du börjar arbeta i de nya taxeunderlagen (bilaga 1, 2, 3).

Prenumerera på versionsuppdateringar

Taxemodellen med dess bilagor uppdateras med jämna mellanrum. Skriv upp dig på sändlistan om du vill få e-post så fort det kommer en ny version.

Prenumerera på versionsuppdateringar

Vägledning

Vägledning till Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område (PDF, nytt fönster)

Börja med att läsa igenom Vägledningen som är en grundläggande information om hur den nya taxemodellen är uppbyggd. Vägledningen ska ses som stöd inför arbetet med underlagen och ger en bakgrund till arbetet och vilka principer som styr den nya taxan.

Handledning

Handledning till Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område (PDF, nytt fönster)

En praktisk handledning i hur du arbetar i SKL:s underlag för att skapa kommunens egna taxebilagor. Handledningen ger stöd i hur vanliga beslutsprocesser i samband med arbetet med taxan ser ut och förklarar arbetsgången i Excelfilerna.

Kom ihåg att uppdatera delegationsordningen i samband med att ni ser över taxan. De beslut som fattas av tjänstepersonerna behöver ha stöd i en delegationsordning.

Underlag för taxebilagor

Taxebilaga 1

Avgifter för prövning och anmälan samt viss tillsyn (Excel, nytt fönster)

SKL introducerar bl.a. avgiftsnivåer i detta underlag. Avgiftsnivåer är ett sätt för myndigheten att schablonisera ärenden efter komplexiteten och arbetsinsatsen.

Taxebilaga 2 och 3

Bilaga 2, Fasta årliga avgifter för A, B, IUV, C och H, Version II, Reviderad 2018-12-13 (Excel, nytt fönster)

SKL:s förslag på ett återkommande underlag bl.a. A, B, IUV, C och H. I bilaga 2  beskrivs vilka steg som ingår vid avgiftsuttag för tillsyn av de verksamheter som ingår (fast årlig avgift).

Bilaga 3, Timavgifter (efterskottsbetalning) för U och UH, Version II (Excel, nytt fönster)

SKL:s förslag på underlag för timavgifter bl.a. U och UH. I bilaga 3 beskrivs vilka steg som ingår vid avgiftsuttag för tillsyn av de verksamheter som ingår (timavgift).

Taxabestämmelser

Taxabestämmelser, (PDF, nytt fönster)

Ett underlag som förenklar arbetet, men som måste anpassas till den aktuella kommunen och dess förutstättningar innan antagande.

Kommunala behovsutredningar

Kommunala behovsutredningar – en skrift om tillsynsbehov för miljötillsyn och livsmedelskontroll, Webbutiken

Denna skrift ger grunderna i hur kommunen kan använda behovsutredningar för att planera sin tillsyn. Skriften introducerar nya sätt att dela in behovsutredningar och ger kommunen verktyg vid prioriteringar av olika tillsynsuppgifter. Denna skrift ger även grunderna till hur man kan koppla planering och finansiering inom miljöbalken.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot