Publicerad: 8 oktober 2019

Livsmedel

Här har vi samlat material som berör taxa för kommunal livsmedelskontroll. Materialet är ett stöd för de förvaltningar som ansvarar för livsmedelskontrollen.

Anpassning av taxa och delegationsordning med anledning av EU:s nya kontrollförordning

För att säkerställa att kommuner har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver de kommunala dokument (taxebestämmelserna och delegationsordning) anpassas till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som träder i kraft 14 december 2019.

SKL har mot den bakgrunden tagit fram ett nytt underlag för taxa (bilaga 1) och delegationsordning (bilaga 2) för livsmedelskontroll anpassade till den nya kontrollförordningen.

Cirkulär 19:41 EU:s nya kontrollförordning inom livsmedelskontrollen – vägledning till uppdaterad taxa och delegationsordning

SKL kommer att uppdatera taxeunderlagen under 2020.

Vanliga frågor och svar om nytt underlag för livsmedelstaxa

Här besvarar vi frågor SKL fått flera gånger gällande vårt underlag för taxebestämmelser och delegationsordning med anledning av den nya kontrollförordningen.

Frågor om en eller två olika avgifter enligt 5 §

Kommuner som idag har två olika avgifter (en för offentlig kontroll och en för det som idag kallas för extra offentlig kontroll) behöver ange båda avgifterna i taxebestämmelserna.

Justera skrivningen i 5 § till exempelvis följande:

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften X kronor per timme kontrolltid för årlig offentligt kontroll och X kronor per timme kontrolltid för uppföljande kontroll och utredning av klagomål.

Det är viktigt att ange det nya begreppet ”uppföljande kontroll och utredning av klagomål” och inte begreppet ”extra offentlig kontroll”.

Frågor om årlig kontrollavgift enligt § 9

I 9 § står det bl.a. att vid kontroll under det kalenderår som registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott. Är detta nytt i underlaget?

Ja, det är en nyhet jämfört med underlaget från 2013, men har tillämpats av många kommuner. Fast årlig avgift tas ut för anläggningar som är registrerade vid årets början. För verksamheter som tillkommer under året föreslår vi tillämpning av fakturering i efterskott (timavgift). Anledningen är att det är svårt att sätta schablon på nya verksamheter, särskilt när verksamheter anmäler sig sent på året. Förut tillämpade kommuner istället höjning och sänkning av den fasta avgiften. Det går bra att även fortsättningsvis tillämpa fast avgift.

I 9 § finns det en hänvisning till 15 §. Bör det istället vara § 12?

Ja, ändra hänvisningen till 12 §.

Frågor om delegationsordningen

Punkt L3.3 som avser beslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften hänvisar till 11 § i FAOKL. Denna hänvisning bör ändras till § 12.

Under punkt L.1.4 Beslut avseende registrering av livsmedelsanläggning saknas hänvisning till författningsbestämmelse.

Stöd för att kommunen är behörig myndighet att registrera livsmedelsanläggningar finns i 23 § i Livsmedelsförordning (2006:813).

Redaktionella frågor

2 §

Numreringen i 2 § är felaktig och bör justeras i de kommunala dokumenten.

9 §

I 9 § står första meningen två gånger.

14 §

I 14 § saknas det en hänvisning (X §). Det ska hänvisas till 7 § i vår taxa eller motsvarande bestämmelse i kommunens taxa.

Beräkningsmall

Underlag för att beräkna handläggningskostnaden per timme inom livsmedelskontrollen.

Ni som känner er mer bekväma med att använda SKL:s äldre excelmallar för att räkna ut handläggningskostnad per timme (timavgift) kan göra det. Dessa underlag hittar du på sidan Äldre underlag. Tänk på att oavsett vilken mall ni använder så ska den anpassas till era lokala förutsättningar.

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme, april 2015 (PDF, nytt fönster)

Beräkning av handläggningskostnad per timme livsmedelskontroll, april 2015 (Excel, nytt fönster)

Ge förslag på förbättringar

Synpunkter på SKL:s underlag

Prisindex kommunal verksamhet (PKV)

SKL tillhandahåller ett index som går att använda till uppräkning av taxan: prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindexet är tänkt att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Detta prisindex används i SKL:s egna beräkningar och beskrivningar av sektorns kostnadsutveckling.

Hämta index och se exempel på hur du räknar upp timtaxan

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare
  • Maja Högvik
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot