Publicerad: 19 december 2017

Avgifter för klagomål

Får man ta ut avgifter för handläggning av klagomål?

Svar från SKL

Viss information, remisser och ogrundade klagomål ska skattefinansieras. Det underlättar debiteringen om kommunen har en rutin som fastställer hur klagomål ska bedömas vara ogrundade eller inte.

I ett domslut från miljödomstolen i Vänersborg 2009 (mål nr M 2128-09) ges viss vägledning. i frågan om vad som är avgiftsgrundande klaagomål. Domstolen anger att: ”Såsom tillsynsmyndighet åligger det miljö- och hälsoskyddsnämnden att på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken, samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse."

I detta resonemang framkommer grunden till varför tillsynsmyndigheten arbetar med anmälda klagomål.

Vidare anför domstolen: "I de fall då myndighetens tillsyn föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat ska tillsynsavgift inte tas ut. Härmed avses främst fall där klagomålen visar sig vara ogrundade, och således inte fall som detta, där tillsynsmyndigheten först efter inspektion och ytterligare utredning kunnat konstatera att fastighetsägaren inte orsakat olägenheten.”

Ogrundade klagomål ej avgiftsgrundande

SKL:s bedömning är att ett obefogat och ogrundat klagomål alltså inte är avgiftsgrundande. Därför är det viktigt att myndigheten redan tidigt tar ställning till om klagomålet kan bedömas som ogrundat och i så fall avsluta ärendet. Om det inte kan bedömas som ogrundat, måste utredning och inspektion ske för att konstatera om verksamhetsutövaren har orsakat olägenheten eller inte. Sådana utredningar och inspektioner är som huvudregel avgiftsgrundande. I fråga om klagomål mellan grannar och liknande känsliga förhållanden kan det trots allt visa sig att man ändå inte kan ta ut avgift för handläggningen (för att klagomålet var ogrundat).

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot