Publicerad: 19 december 2017

Avgiftsklassning av täkter

Hej!

Vi behöver hjälp med ärende gällande fastställande av fast årlig tillsynsavgift för en täktverksamhet.

Det aktuella fallet gäller en bergtäkt med tillåten produktion av mer än 200 000 ton men max 1 000 000 ton, det vill säga 10.20-3 i SKL:s taxeförslag.

Vi har kommunicerat förslag till klassning och årsavgift och VU tycker att avgiften är för hög. VU, som har verksamheter i många kommuner, anger att man har tagit emot flera förslag på tillsynsavgifter från olika kommuner och att årsavgifterna skiljer sig. Det handlar om sex olika täkter där tillsynsbehovet varierar mellan 9 och 34,75 timmar för istort sett samma typ av täktverksamhet.

Dessutom hänvisar alla kommuner till att SKL:s taxemodell ligger som grund. Detta ser naturligtvis konstigt ut, att tillsynsbehovet kan variera så mycket. Dessutom anger SKL i taxemodellen att sådan täktverksamhet bör ha ett högre tillsynsbehov och ligga i AK 16 med 48 tim. Här i Söderhamn kan vi inte alls motivera SKL:s nivå utan har AK 10 med 24 tim tillsynsbehov. VU tycker dock, som sagt, att även 24 tim är för högt och anser att avgiften bör halveras.

En annan väsentlig detalj är att täktverksamheter av denna kaliber, som länsstyrelsen har tillsynen över betalar en statlig tillsynsavgift på 17 500 kr. Om kommunen har tagit över tillsynen betalar VU 70% av denna avgift till staten, dvs 12 250 kr samtidigt som kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift. I Söderhamns fall 19 941 kr. Det blir alltså, så gott som alltid, betydligt dyrare för en verksamhetsutövare där kommunen har tagit över tillsynen. Vi kan inte annat än hålla med att detta inte är bra. Exempelvis betyder det att det är ca 84% dyrare (avseende tillsynsavgifter) att ha en täkt i Söderhamn jämfört med grannkommunen Bollnäs, där man inte tagit över tillsynen.

Sammanfattningsvis vill vi ha synpunkter på detta samt behöver vi hjälp av SKL med faktiska siffror. Vilka moment anser SKL behövs i den årliga tillsynen av en bergtäkt med tillsynsbehov på 48 tim och ungefär hur mycket tid tar de olika momenten för tillsynen?

Svar från SKL

Det är viktigt att notera att SKL:s underlag är ett förslag på hur tillsynstiden kan fördelas för vissa branscher. För en enskild verksamhet kan den föreslagna tiden kraftigt differentiera mot detta. Det är viktigt att varje kommun själva gör en risk- och erfarenhetsbaserad klassning av varje verksamhet.

Täkter är en bransch som har granskats en längre tid. Det pågår ett arbete där många kommuner själva har jämfört vilken tid som tillämpas för olika täkter. SKL har också för avsikt att påbörja arbetet med att revidera underlaget för taxa inom miljöbalken. Det som spelar roll är att det är många delar som behöver ses över och avgiftsklasserna är en sådan del. Det kan mycket väl vara så att det upparbetade förslaget (som gjorts i samarbete med kommuner) inte stämmer för branschen täkter. Detta betyder att alla tider inom branschen behöver revideras men innan detta sker behöver saken undersökas närmare.

När det gäller momenten som ingår i tillsynen finns ingen sådan förtecknad med angiven tidsangivelse. Förslagsvis bör tillsyn av kontrollprogrammet, uppföljning av grundvattennivåer med grundvattenrör, granskning av provtagning, damm, buller mm ingå. Kort sagt bör man börja med villkoren i tillståndet och följa upp dem.

När det gäller skillnaden mot Länsstyrelserna så kan man läsa i SFS 2015:154 där står 10.20 för en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljö- prövningsförordningen (verksamhetskod 10.20) är

- 1. beloppet 1 500 kronor för täkt av torv,

- 2. beloppet 26 250 kronor (L) eller 18 300 kronor (K) för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton

I förordning (1998:1363) går att läsa att länsstyrelserna har en handläggningsavgift på 800 kr/timme. Dividerar du 26250 med 800 så får du 33 timmar motsv AK 12 i SKL:s underlag.

Denna skillnad mot nuvarande underlag från SKL kan kanske förklaras med att länsstyrelsen oftast inte har med ett system för erfarenhetsbedömning däremot har kommunen möjlighet att premiera företag som sköter sig väl med 2 kolumners förflyttning vilket i ert exempel motsvarar 36 timmar. Avgiften då länsstyrelsen är tillsynsmyndighet (26 250 kr i täktexemplet) är en ren tillsynsavgift. Om kommunen tagit över tillsynen så betalar VU en avgift för att täcka prövningar och kompetens mm på länsstyrelsen (18 300 kr i detta fall).

Staten har ett system med fast avgift som tas ut oavsett individuella skillnader och risker medan kommunerna har möjlighet att för varje enskild verksamhet tillämpa risk och erfarenhetsbedömning.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot