Publicerad: 19 december 2017

Erfarenhetsbedömning

Erfarenhetsbedömning utifrån SKLs underlag från 2012. Ska poäng ges både under avsnitt 1 och 3 om rutiner inte efterlevs?

Här kommer en massa frågor om erfarenhetsbedömningen:

Om det finns brister i egenkontrollen kan 1-3 poäng delas ut under avsnitt 1 beroende vad det är för typ av brist. Det vi undrar över är om brister i egenkontrollen även ska/kan medföra att poäng ska ges under avsnitt 3 ”Värdering av aktuell inspektion”? Mer specifikt undrar vi om poäng ska ges både under avsnitt 1 och avsnitt 3 om rutiner inte efterlevs? Om ja, innebär inte detta att det blir en ”dubbelbestraffning” eftersom att det är samma brist som då tas upp två gånger (d.v.s. att en rutin inte efterlevs)? Vi undrar även hur man ska se på att uppdagade brister i verksamheten så gott som alltid kan härledas till att verksamheten brustit i sin egenkontroll?

Hur ska poäng delas ut vid följande exempel?

Exempel A: Ett företag har tillståndsvillkor som innebär att flytande kemiska produkter ska förvaras på en torr, tät och invallad plats. Företaget har sedan tagit fram en skriftlig rutin som ska säkerställa att villkoret uppfylls. Rutinen säger att kemiska produkter ska förvaras på spillplåtar under tak, att spillplåtarna ska kontrolleras med avseende på spill och läckage 1 gång per vecka samt att tömning och rengöring av spillplåtarna ska ske vid behov.

Vid besöket visade det sig att kemikalier visserligen förvarades på spillplåtar men att en spillplåt med oljedunkar stod ute på gårdsplanen utsatt för väder och vind. Spillplåten var fylld till två tredjedelar med regnvatten Inspektören ställer därför krav på att den aktuella spillplåten ska tömmas och flyttas in under tak, med andra ord att rutinen ska följas.

Här tänker vi oss att 1 poäng ska delas ut under avsnitt 1 om egenkontroll eftersom att det finns en skriftlig rutin men att denna inte följs fullständigt. Vi är dock osäkra på om poäng ska ges även under avsnitt 3. Hur tycker ni att man ska göra?

Exempel B. Miljökontoret har vid en tidigare inspektion ställt krav på att en skriftlig rutin ska tas fram som innebär att sporprov ska tas med ett visst intervall från ett företags autoklav. Vid ett förnyat besök visar det sig att det inte tagits fram en sådan skriftlig rutin och det har inte heller tagits något sporprov.

Vi tycker därför att poäng ska ges under avsnitt 1 om egenkontroll och under avsnitt 2 om erfarenheter sedan tidigare tillsynsbesök, men ska poäng även ges under avsnitt 3?

Svar från SKL

Till att börja med ska man komma ihåg att erfarenhetsbedömning och premiering görs efter ordinarie tillsynsbesök, d.v.s. bedömningen ska göras i samband med/efter ordinarie besök.

Erfarenhetsbedömning och premiering ska inte användas vid uppföljning som beror på extra tillsynstid. Modellen är uppbyggd för att tillsynsmyndigheten ska kunna ta betalt för utfört myndighetsarbete. En verksamhet som sköter sin verksamhet och egenkontroll tar mindre tid av tillsynsmyndigheten i anspråk och får lägre tillsynsavgift än en verksamhet som inte sköter sin verksamhet och sin egenkontoll.

Fråga 1 i erfarenhetsbedömningen (hur hanterar verksamheten sin egenkontroll?) avser om den lagstiftade egenkontrollen följs. För att bedöma nr 1 b) kan tillsynsmyndigheten även ställa sig frågan ”Är rutinerna ändamålsenliga? Eller kan rutinerna, även om de finns och följs, leda till andra brister?” I fråga 1 blir det 1, 2 eller 3 poäng beroende på allvarlighetsgrad. I fråga 3 av erfarenhetsbedömningen (värdering av aktuell inspektion?) kan tillsynsmyndigheten ställa sig frågan ”Ser jag en påvisad brist i verksamheten?” Då blir det 1 eller 2 poäng beroende på allvarlighetsgrad.

Vår bedömning är att det i ditt exempel A är lämpligt att myndigheten ger 2 erfarenhetspoäng för fråga 1c), eftersom rutinen om kemiska produkter finns men inte följs. Vidare bör 1 eller 2 poäng ges för fråga 3b) eller c) då det finns en påvisad brist vid aktuell inspektion (kemikalier förvarades på oaktsamt sätt, i strid med rutinen och villkoret) beroende på om det krävs ett återbesök eller inte. 

Summan blir i exempel A: 2+1 eller 2+2 poäng, som leder till att 2 timmar eller 4 timmar extra tillsynstid faktureras efter genomförd inspektion. Den extra tillsynstiden används till att kontrollera att verksamheten kommer tillrätta med sin kemikaliehantering och följer sitt tillståndsvillkor, samt följer sina egna upprättade rutiner. Observera att det vid villkorsöverträdelse även är aktuellt med anmälan om villkorsbrott. Sådan anmälan kan inte avgiftsfinansieras utan ska skattefinansieras.

I exempel B är det inte aktuellt att ge erfarenhetspoäng för att det inte är ett ordinarie tillsynsbesök.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot