Publicerad: 15 februari 2018

Fiskehamn

Vi har nyligen antagit en ny taxa baserat på ert underlag. Eftersom vi är en ö-kommun har vi många hamnar av varierande storlek och enligt den nya taxan ska nu fiskehamnar ha en fast årlig avgift. Problemet blir att avgöra vad en fiskehamn är. Det finns ju allt från några få och små båtar till stora hamnar med stora båtar. Därför undrar jag om det, när taxemodellen togs fram, fanns någon tanke om vad en fiskehamn är? Verksamheten ligger i avgiftsklass 7, vilket innebär 12 h tillsynstid som utgångspunkt. Vad är dessa 12 h baserade på?

Svar från SKL

SKL:s underlag till taxa bygger på ett antal medverkande kommuners samlade erfarenheter av tillsyn. Vi rekommenderar dig att kontakta dina grannkommuner och länsstyrelsen i första hand, för att diskutera vad tillsynen bör omfatta idag. SKL definierar inte verksamheter, det görs av staten genom vägledning och lagstiftning. SKL har inte heller i uppgift att definiera tillsynens omfattning, det gör staten i sin tillsynsvägledning. Nedanstående vägledning finns att läsa i länsstyrelserapporten "Hamnar i Kalmar län. Vilka behöver tillståndprövas?" (2007:09) om hamnars miljöpåverkan.

Hamnar i Kalmar län, vilka måste tillståndprövas? Länstyrelsen Kalmar län

Som tillsynsmyndighet måste ni förstås själva bedöma hur mycket av detta som är tillämpbart. Varje tillsynsmyndighet måste "äga" sin taxa och se att angivna timmar är rimliga i förhållande till tillsynsbehovet.

Ur länsstyrelserapporten (2007:09)

"Hamnverksamhet ger ofta upphov till störningar av olika slag. En av de viktigaste är det buller som verksamheten genererar. Förutom bullret från fartygens motorer uppkommer lågfrekvent buller från exempelvis fartygens fläktar. Denna typ av buller uppfattas ofta som mer störande än högfrekvent buller. Det är också svårare att dämpa denna typ av ljud. Problemet med störande buller kommer nog att öka i framtiden bl.a. därför att det blivit mycket populärt att bo nära havet. Det har gjort att bebyggelsen i många hamnar krupit allt närmare hamnen och följaktligen blir fler människor störda. Eftersom det ofta förekommer verksamhet i hamnen under en stor del av dygnet blir bullerfrågan viktig att ta hänsyn till.

De utsläpp till luft som sker kommer bl.a. från arbetsmaskiner och transporter inom området. En annan utsläppskälla är när fartygen ligger vid kaj och har sina hjälpmotorer igång för att få ström. Utsläppen består i huvudsak av kolväten, kväveoxider, svavel-dioxider, koldioxid, kolmonoxid och partiklar. Utsläppen till vatten från hamnverksamhet till recipient är dagvatten och så kallat OFA-vatten (oljeförorenat avloppsvatten).

Hamnverksamhet kan även belasta grundvatten genom att ämnen spills ut på icke hårdgjord yta. Det avfall som verksamheten kan ge upphov till kan komma dels från själva hamnen och dels från de fartyg som trafikerar hamnen. En del av avfallet kan vara så kallat farligt avfall som exempelvis olika kemikalier. Fartygstrafik kan också ge upphov till erosion, det vill säga påverkan på stränder och förflyttning av bottensediment. Erosionen orsakas av svallvågor och effekterna blir naturligtvis större om botten eller stranden består av finkornigt material.

Slutligen finns det även risk för utsläpp vid exempelvis fartygshaveri (grundstötning)."

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot