Publicerad: 19 december 2017

Riskpoäng 3 c, transportintensiv verksamhet

Hej!

Vi har en fråga om riskpoäng 3 c. Just nu får verksamheten bara riskpoäng om de har mer än 50 transportrörelser.

Vi har delat in riskpoängen i två delar, se punkt 1 och 2:
Tänker vi rätt? 

 1. Mer än 50 transportrörelser per dygn?
  Med särskilt transportintensiv verksamhet menas att den har mer än 50 transportrörelser till och från anläggningen per dygn av egna eller
  andras fordon för verksamhetens behov. Som en transportrörelse räknas ett
  fordon som kör både till och från den aktuella verksamheten.

  Varför ges det en riskpoäng om man har mer än 50
  transportrörelser. Vi har svårt att se att tillsynstiden ökar om det är 50
  istället för exempelvis 30 transportrörelser. Kan ni ge något exempel på
  en transportrörelse? Klassas det även som en transportrörelse om företaget kör
  till andra anläggningar som ingår i koncernen? Hur blir det exempelvis med
  jordbrukaren som plöjer sin åker eller lämnar flytgödsel i gödselbrunnen en
  kilometer bort? Trucken på verkstadsområdet?
 2. Används ej förnybara bränslen?

  I denna faktor räknas även in användning av bränslen till
  fordon, arbetsmaskiner och liknande. Om verksamheten använder någon typ av ej
  förnybara bränslen ges riskpoäng här.

  Här känns det som att nästan alla verksamheter kommer få en riskpoäng
  och det känns orimligt. Kan ni ge något exempel när man inte får ett riskpoäng
  för punkt 2? Får exempelvis en mindre lantbrukare riskpoäng som har flera äldre
  maskiner och det inte är möjligt att använda förnybara bränslen?

  Ni anger följande. ”Men som under faktor 3 b gäller även här
  att om det inte finns någon möjlighet för verksamheten att påverka vilken typ
  av bränsle som används eller om en övergång till bränsle från förnybara källor
  ger orimliga ekonomiska konsekvenser ska riskpoäng inte ges”. Vi har
  svårt att komma på konkreta exempel här. Det känns lättare för 3 b där
  verksamheten exempelvis kan ha svårt att påverka elenergin när han hyr en
  lokal. Är det inte i väldigt många fall orimligt för verksamheten att byta ut
  ett fordon mot ett med förnyelsebart bränsle? Återigen kommer lantbrukarna att
  komma i fokus med många fordon i parken. Kan du ge oss något exempel här.

  Vi ser även över riskpoäng 3 b. Vi har lite svårt att särskilja dessa så att de inte får dubbelbestraffning för 3 b och c. Exempelvis om en verksamhet har ett reservaggregat som drivs av diesel via traktorn. Hur ska vi tänka här? 
  Vi ser också att om vi ska följa er handledning så kommer många verksamheter få riskpoäng för både 3 b och c. Vi förstår att både energi
  och transportfrågorna ska ingå i tillsynen, men att det kan bli orimligt många
  timmar om de får riskpoäng för båda.

Svar från SKL

Det stämmer att riskpoäng 3 c om särskilt transportintensiv verksamhet innehåller två delar, dels antal transportrörelser, dels användning av bränsle till fordon, arbetsmaskiner etc. En verksamhet kan bara få ETT riskpoäng enligt 3 c.

Som för alla riskpoäng gäller det att tillsynsmyndigheten har en planering i sin tillsynsplan för hur man ska arbeta med de olika riskpoängen i sin tillsyn av de aktuella verksamheterna. Det ska framgå av tillsynsplanen vilken strategi man har för olika tillsynsaktiviteter, utifrån de aktuella riskfaktorerna. Riskpoängen ges endast för verksamheter med
fasta årliga avgifter.

Transporter till och från olika verksamheter, i egen regi eller som följdverksamhet, kan orsaka störningar för människors hälsa och miljön. Gränsen 50 transportrörelser per dygn (ca 2 transporter i timmen) är satt utifrån en bedömning att det är en rimlig nivå för när tillsynsmyndigheten kan behöva ägna transportfrågorna mer arbete än vad som ryms i ordinarie tillsynstid.

Exempel på verksamheters transporter kan vara lastbilar till och från en materialtäkt, eller en fastighetsägares arbetstransporter mellan olika anläggningar. Endast trafik som verksamhetsutövaren kan påverka ska finnas med i bedömningen.

Om verksamheten inte kan påverka val av bränsle eller det ger orimliga ekonomiska konsekvenser så ska man inte ge riskpoäng. Tanken med
riskpoäng är att vu ska kunna arbeta med riskfaktorn för att minska sin
påverkan av den.

I exemplet om hur man bedriver tillsyn av lantbrukare med äldre fordon och maskiner kan du kanske finna något matnyttigt från Jordbruksverket som är central tillsynsvägledande myndighet. På deras hemsida finns mer skrivet om energieffektivisering i jordbruket.

Energieffektivisering i jordbruket, Jordbruksverket

Inom projektet Greppa Näringen finns mer info om hur
lantbruken kan arbeta med transporter och energieffektivisering t.ex. på 

Kör sparsamt, Greppa Näringen

En idé kan vara att vända sig till länsstyrelsen eller centrala tillsynsvägledande myndigheter för att diskutera vad som är bästa tillgängliga teknik (BAT) och vad som kan förväntas av verksamhetsutövare i olika branscher, t.ex. vid tillsyn av transporter
och bränsleval.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot