Publicerad: 19 december 2017

Tillsyn av gaturenhållning

Jag undrar hur det ser ut med kommuners tillsynsansvar gällande 
gaturenhållning (Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning, 11 §), finns det för kommunerna någon 
möjlighet att ta någon taxa för tillsynsarbetet?

Svar från SKL

Sammantaget finns det inte någon möjlighet att ta ut avgifter för tillsyn enligt lagen om gaturenhållning och skyltning men viss möjlighet att ta ut avgifter för prövning.

Lag (1998:814) om gaturenhållning och skyltning innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela avgifter för prövning av frågor om tillstånd eller medgivande för bl.a. skylt och tavla, se nedan, och en möjlighet för regeringen att delegera vidare beslut om avgiftsföreskrifter till myndighet eller kommuner.

Förordning (1998:903) om avgifter för prövning enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning innehåller ett sådant bemyndigande till kommunfullmäktige vad avser avgifter för prövning av tillstånd och medgivande enligt 5–7 och 9 §§ i lagen om gaturenhållning och skyltning.

Av förarbetena till lagen (prop. 1997/98:45 del 2 s. 379) framgår att, till skillnad från vad som gäller för miljöbalken, avgift för tillsyn inte kan utgå.

Av dessa bestämmelser framgår att:

5 § Skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst område, som är av betydelse för friluftslivet, får inte finnas uppsatta utan tillstånd av kommunal myndighet. Tillstånd behövs dock inte om det är uppenbart att allmänheten inte får färdas fritt inom området eller att skylten är behörig av något annat skäl.

6 § Tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, propaganda eller liknande ändamål får inte finnas varaktigt uppsatt utomhus utan tillstånd av regeringen eller statlig eller kommunal myndighet som regeringen bestämmer.

7 § Vad som sägs i 6 § gäller inte anordning som informerar om affärsrörelse eller annan verksamhet på platsen eller anslagstavla för meddelanden om kommunala angelägenheter, föreningssammanträden, auktioner eller liknande. Den som vill sätta upp en sådan anordning eller anslagstavla får dock söka tillstånd till det hos den myndighet som avses i 6 §.

9 § Affisch eller annan tillfällig anordning utomhus för reklam, propaganda eller liknande ändamål skall i andra fall än som avses i 7 § tas bort av den som ansvarar för anordningen inom fyra veckor efter uppsättandet, om inte den myndighet som avses i 6 § har medgett annat.

Enligt förordningen får kommunen, om det finns särskilda skäl sätta ned eller efterskänka avgiften. Beslut om betalning av avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot