Publicerad: 19 december 2017

Tillsynsavgift och åtalsanmälan

Är tid för åtalsanmälningar med mera debiterbar?
Enligt 26 kapitlet 2 § miljöbalken är tillsynsmyndigheten skyldig att anmäla misstänkta brott. Det går då åt tillsynstid till att skriva åtalsanmälningar, bli förhör av polis, vittna etc. Är denna tillsynstid debiterbar och kan vi räkna denna tid som nedlagd tillsynstid på tillsynsobjekt med fast avgift?

Svar från SKL

Upprättande av åtalsanmälan är en del av tillsynen, se Miljööverdomstolens avgörande referat MÖD 2005:67. Eftersom anmälningsskyldighet till polis- eller åklagarmyndighet är ett led i tillsynen har tillsynsmyndigheten rätt att ta ut tillsynsavgift för kostnaden för detta arbete. Endast faktiska förhållanden skall rapporteras och några bedömningar ska inte göras av om överträdelsen kan föranleda fällande dom eller om det är ett ringa brott och andra straffrättsliga bedömningar. Dessa skall göras i den följande brottsutredningen.

Det inte en tillsynsuppgift att bistå åklagaren med ytterligare utredning eller medverka vid förhör. Vid domstol kan ett vittne få viss ersättning för att inställa sig med det bygger på att det inte ingår i arbetsuppgifterna att göra just detta.

När det gäller frågan om tiden får räknas in i den fasta årliga tillsynstiden, så bedömer vi att detta inte är lämpligt. Inom ramen för fast årsavgift ska tillsynsmyndigheten utföra planerade tillsynsaktiviteter (de tillsynsmoment ni planerat att kontrollera under året), och antalet timmar för planerad tillsyn kvarstår även om en åtalsanmälan sker.

I det fall tillsynsavgift ska tas ut för åtalsanmälan bör 18 § i SKL:s taxeunderlag om ”extraordinära händelser” kunna användas och timavgift tas ut.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot