Publicerad: 13 juni 2019

Taxebilaga 2 och 3

Taxebilaga 2 gäller för fasta årliga avgifter och taxebilaga 3 för timavgifter.

I excelfilen som skapar taxebilaga 2 och 3 anger kommunen det samlade tillsynsbehovet per bransch, och tillsynsavgiften blir fastställd.

Lika struktur för miljö- och hälsoskyddsbranscher

Den behovsstyrda taxemodellen fastställer det samlade tillsynsbehovet på branschnivå.
Branschnivåerna är A-, B-, C-, H-, U- och UH-nivå.

Branscher på A- och B-nivå samt för IUV (industriutsläppsverksamheter) följer indelningen och strukturen som finns i bilagan till förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn (FAPT). För branscher på C-nivå följs strukturen som finns i miljöprövningsförordningen (2013:251).

Branscher på H- och UH-nivå har skapats för hälsoskyddsverksamheter (skapat av SKL).
Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter (enligt 38§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, FMH) får beteckningen H. Varje punkt i § 38 FMH bildar varsin H-bransch. Ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter (enligt 45 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, FMH) får beteckningen UH. Varje punkt i § 45 FMH bildar varsin UH-bransch.

Taxebilaga 2

Bilaga 2, Fasta avgifter för A, B, IUV, C och H, Version 2019-06-10 (Excel, nytt fönster)

I bilaga 2 skapar kommunen sin taxa för branscher med årligt tillsynsbehov och fasta årliga avgifter. Här sker förskottsbetalning. Kommunens behovsutredning är ett viktigt underlag för att fylla i excelbladet och skapa taxebilaga 2.

Möjliga avsteg från bilaga 2

När taxebilaga 2 har antagits i kommunfullmäktige kan avsteg i bilaga 2 ske på tre olika sätt.

  1. Nämnden justerar verksamheter som kraftigt avviker från (är högre än) branschens tillsynsbehov på grund av många delverksamheter. Dessa får 125 % av branschens schablonavgift i årlig avgift.
  2. Nedsättning på objektsnivå om tillsynsbehovet i enskilda fallet är lägre än schablonen.
  3. Höjning av avgift på grund av extraordinära händelser (fast avgift + timavgift), viss kvalifikationsgräns finns.

Taxebilaga 3 - timavgifter

Bilaga 3, Timavgifter för U och UH, Version 2019-06-10 (Excel, nytt fönster)

Bilaga 3 skapas genom att fylla i tillsynsbehov för branscher på U- och UH-nivå i excelbladet. För verksamheter i bilaga 3 sker efterskottsbetalning, det vill säga timavgift. Kommunens behovsutredning är ett viktigt underlag för att fylla i excelbladet för bilaga 3.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
  • Michael Öhlund
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot