Publicerad: 19 juni 2019

Statistik och enkäter om taxa

Ungefär vart fjärde år genomför SKL en undersökning av miljökontoren för att samla in fakta om taxor, organisation och samverkan. Här redovisas en del av resultaten från den senaste enkäten, 1 januari 2019.

Fler resultat från enkäten presenteras senare under 2019.

Handläggningskostnad per timme

Resultatet av enkäten visar att den genomsnittliga handläggningskostnaden för miljötillsyn är 984 kronor/timme för 2019. Genomsnittet för livsmedelskontroll (årlig kontrollavgift) är 1112 kronor/timme 2019. Båda har ökat med 19 procent sedan 2014. Grafen visar att det var många fler kommuner som låg i det lägre spannet 2014, jämfört med hur många som gör det 2019.

Miljötillsyn

Graf som visar handläggningskostnad per timme, miljötillsyn

Graf: Handläggningskostnad per timme, miljötillsyn. Klicka för större bild.

Livsmedel

Graf som visar handläggningskostnad per timme, livsmedel.

Graf: Handläggningskostnad per timme, livsmedel. Klicka för större bild.

Analys handläggningskostnad per timme

Den genomsnittliga handläggningskostnaden per timme har ökat mer än den genomsnittliga kostnadsökningen för 2014-2019. Det innebär att kommunerna i högre grad tar betalt för sina kostnader för tillsyn och kontroll 2019 än 2014, och därmed att den genomsnittliga kostnadstäckningen har ökat. SKL ser positivt på att kommunerna i större utsträckning tar betalt för sina kostnader för tillsyn och kontroll.

Användning av SKL:s taxeunderlag

Hur många kommuner (i procent) som använder SKL:s taxeunderlag.

 • 78 procent använder beräkning handläggningskostnad/timme, livsmedelskontroll
 • 76 procent använder beräkning handläggningskostnad/timme, miljöbalkens område
 • 85 procent använder taxa inom miljöbalkens område (2010, rev 2012 och 2017)
 • 80 procent använder taxa inom livsmedelskontroll (2013)
 • 20 procent använder behovsstyrd taxa (2018)

I samband med SKL:s arbete att ta fram den behovsstyrda taxemodellen utvecklades 2018 ett koncept för att arbeta med behovsutredningar. SKL gav ut en skrift med förslag på arbetsmetod och principer för behovsutredningar. Enkäten visar att 38 procent av de svarande kommunerna använder skriften om kommunala behovsutredningar i sitt arbete. 48 procent av kommunerna anger att de kommer börja använda skriften under 2019.

Analys anvädning av SKL:s taxeunderlag

Det finns behov av en taxemodell som kopplar samman kommunernas planering (behovsutredning) med finansieringen (taxan). Detta gör SKL:s koncept för behovsutredningar och den behovsstyrda taxemodellen. Det är glädjande att så pass många kommuner vill arbeta med nya taxemodellen redan kort tid efter att den lanserats. Det tyder på ett stort behov av en enklare taxa som tar ett helhetsgrepp, och som strävar efter förenkling, ökad likvärdighet och jämförbarhet.

SKL har tagit fram mycket faktamaterial och om hur man kommer igång med att använda taxan, med processvägledning, steg för steg guider, samt övningar på webben för de kommuner som vill vara med på resan mot en behovsstyrd taxa.

Läs mer om att ta fram din taxa

SKL har även för avsikt att publicera namn på vilka kommuner som arbetar med behovsstyrd taxa och med SKL:s modell för behovsutredningar, för att underlätta erfarenhetsutbytet mellan flera kommuner.

Samverkan

Cirka 60 procent av de svarande kommunerna samverkar formellt med andra kommuner för myndighetsutövning inom miljö- hälsoskydds- och livsmedelsområdet.

Den vanligaste formen av samverkan är avtalssamverkan. Det sker i 53 procent av de svarande kommunerna. Avtalssamverkan sker i lika hög utsträckning inom miljöskyddsområdet som livsmedelsområdet (92-93 procent) och i något mindre utsträckning inom hälsoskyddsområdet (88 procent). Den vanligaste formen av ”annat samarbete” är miljösamverkan.

Tabell som visar samverkan med andra kommuner

Tabell: Samverkan med andra kommuner. Klicka för större bild.

Analys av samverkan

SKL ser positivt på avtalssamverkan, och arbetar med frågan på flera sätt. Vi har även för avsikt att publicera vilka kommuner som har avtalssamverkan idag, för underlätta erfarenhetsutbytet mellan kommuner.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Tove Göthner-Tideman
  Handläggare
 • Michael Öhlund
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot