Publicerad: 22 juni 2017

Vattenbrist

Stora delar av Sverige har grundvattennivåer under och mycket under det normala. Kommuner som ligger i områden med låga eller mycket låga grundvattennivåer kan komma att få problem med vattentillgången och bör vara observanta på detta redan nu.

Ny tjänst om vattenbrist

Risk för vattenbrist, SMHI

Nu lanserar SMHI tjänsten "Risk för vattenbrist" som har tagits fram i ett samarbete mellan SGU och SMHI. Den kan underlätta kommuners förberedelser inför eventuell vattenbrist. Mer information finns på hemsidan om krisinformation.

Risk för vattenbrist, Krisinformation

Åtgärdsförslag vid vattenbrist

SKL har tagit fram förslag på fyra åtgärder till kommuner, landsting och regioner med anledning av den aktuella situationen med vattenbrist.

1. Bevaka grundvattennivåerna

Bevaka grundvattennivåerna. Det är ett allvarligt läge. Det är endast några få kommuner som har grundvattennivåer nära det normala i de stora vattenmagasinen (där kommunerna tar sitt dricksvatten). Alla andra kommuner har under eller mycket under den normala grundvattennivån.

Grundvattennivåer, SGU

2. Samverka

SKL vill uppmana kommunerna att snarast träffa sin länsstyrelse och diskutera hur vattenbalansen ser ut i regionen. Det kan variera var det finns vatten. Hur ska vattnet fördelas i regionen? Hur samverka? Hur prioritera? Berörda verksamhetsområden inom kommuner, landsting och regioner behöver skaffa sig en bild av nuläget och agera därefter. Svenskt Vatten har exempel på hur andra kommuner gjort.

Exempel på kommuner hanterar vattenbristen, Svenskt Vatten

3. Vattendom för dricksvattenuttaget

SKL vill uppmana kommunerna att starta arbetet med att se över sina vattendomar (tillstånd till vattenuttag). Det är viktigt att veta om vattendomen är tillräcklig eller om tillstånd behöver sökas till reservvattentäkt. Det kan bli stor konkurrens om vattnet mellan olika aktörer i sommar, och vattendomen säkrar att kommunen kan ta det vatten man behöver.

4. Egen brunn

Hur ser situationen ut för era kommuninvånare ut som har egen vattenförsörjning. Vad händer i er kommun om många invånare saknar tillgång till eget vatten? Finns reservkapacitet?

SKL kommer ha fortsatt dialog med de nationella myndigheterna och Svenskt Vatten om hur de kan stödja berörda kommuner.

Sveriges geologiska undersöknings senaste uppdatering

Kartan visar grundvattennivåerna i stora magasin, juni 2017 (från Sveriges Geologiska Undersökning, SGU). Lokala avvikelser kan förekomma.

Karta som illustrerar grundvattennivåerna i Sverige under juni 2017

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har gjort följande bedömning:

  • Kommuner som befinner sig i områden med mycket låga nivåer (röd färg) får problem med vattentillgången.
  • Kommuner i områden med låga nivåer (gul färg) kan komma få problem med vattentillgången.
  • Tillräcklig påfyllnad (regn 100 mm under minst en månad) bedöms vara osannolikt.

SKL har gått ut med följande information till landets kommunchefer.

Livsmedelsverkets rekommendationer för hur kommunen kan arbeta med frågan (PDF, nytt fönster)

SGU:s information om grundvattennivåerna våren 2017 (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot