Publicerad: 18 september 2017

Administrativ fastighetsförvaltning

Kommuner och landsting har materiella tillgångar som måste komponentredovisas, till exempel fastigheter, infrastruktur och tekniska anläggningar. Komponentredovisning innebär mycket arbete men ger också stora möjligheter.

Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommuner, landsting och kommunalförbund upprätta årsredovisningar i enlighet med god redovisningssed. I en rekommendation från Rådet för kommunal redovisning, RKR, finns ett uttalat krav att tillämpa komponentredovisning vid redovisning av materiella anläggningstillgångar.

Rådet för kommunal redovisning

Fördelar och effekter med komponentredovisning

Det finns flera viktiga argument för att tillämpa komponentredovisning:

  • Den ger en mer rättvisande kostnadsredovisning
  • Det bokförda värdet på tillgången blir mer relevant
  • I förlängningen innebär detta att kommuner och landsting kan göra en mer rationell planering av underhållsinsatser utifrån ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv.

Detta gör SKL

SKL har tagit fram vägledningar i arbetet med att tillämpa komponentredovisning inom fastighetsområdet.

Komponentredovisning, SKL:s webbutik

Publikationer

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot