Publicerad: 29 mars 2017

Fonder driver utveckling

Utvecklingsarbetet ger kommunerna och landstingen kunskap och exempel på goda lösningar. Att delta i nätverk ger inspiration och utbyte av erfarenheter.

Tillsammans bidrar utvecklingsprojekten till en bättre förvaltning av fastigheterna, till lägre kostnader och mindre påverkan på miljön.

Fonder finansierar projekten

Utvecklingsverksamheten på SKL finansieras av tre nätverk:

  • FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor
  • FoU-fonden för landstingens fastighetsfrågor
  • Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor, UFOS

Pengarna i fonderna används till forskning och utveckling samt till att ta fram och sprida kunskap. Arbetet bedrivs i projektform tillsammans med medlemmarna. Kunskapen från projekten presenteras ofta i en skrift. På så sätt blir kunskapen användbar i praktiken.

Fonderna får pengar från sina medlemmar. Medlemskapet i fonderna är frivilligt.

Medlemsförmåner

Exempel på medlemsförmåner är:

  • gratis utskick av fondernas skrifter och rapporter
  • väsentligt lägre avgifter på kurser och konferenser
  • möjlighet till representation i projektens styrgrupper, vilket ger nyttiga erfarenheter och kontakter att ta med hem till den egna organisationen.

Alla medlemmar i ”kommunfonden” och ”landstingsfonden” är per automatik också medlemmar i UFOS.

UFOS, offentliga fastigheter

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot