Publicerad: 8 oktober 2018

Boverkets slutrapport av Klimatdeklaration av byggnad

Boverket har färdigställt slutrapporten avseende klimatdeklarationer av byggnader och kraven bedöms kunna börja gälla 2021.

"Klimatdeklaration av byggnader – förslag på metod och regler" slutrapport, Boverket.

Syftet med klimatdeklarationerna är att minska klimatpåverkan från byggnader som uppförs. Initialt är syftet med den nya lagen att öka medvetenheten och kunskapen om byggnaders klimatpåverkan. Kravet ses som ett sätt att styra mot ökat lärande om livscykelanalyser och om vad som ur klimatsynpunkt är stort och smått. Syftet är även att ge de olika aktörerna i byggprocessen insikter till hur de kan bidra till minskad klimatpåverkan.

Boverket föreslår:

 • Att kraven inledningsvis omfattar flerbostadshus och lokaler
 • Att samma undantag från skyldigheter att göra energideklarationer gäller för klimatdeklarationer
 • Att klimatpåverkan redovisas i kg koldioxidekvivalenter per m² BTA
 • Att klimatskärm, bärande konstruktionsdelar och icke bärande innerväggar ska ingå i klimatdeklarationen som obligatoriska delar
 • Att de obligatoriska delarna i klimatdeklarationerna ska omfatta hela byggskedet, d.v.s. Modul A1–A5 (se nedan), med vissa undantag från gällande EN-standard
 • Att både generisk data och verkliga värden ska kunna användas för beräkningarna
 • Att verklig data om transportavstånd, transportslag och bränslen ska användas vid beräkning av modul A4 för de material som står för störst viktmässig eller volymmässig andel av de byggdelar som ingår i beräkningen
 • Att staten finansierar framtagande och långsiktig förvaltning av en nationell databas med generiska klimatdata för byggsektorn med data för modul A1–A5
 • Att Naturvårdsverket får i uppdrag att ta fram och långsiktigt förvalta databas med generiska klimatdata för byggsektorn i samråd med Boverket och Trafikverket
 • Att Boverket får i uppdrag att ta fram och förvalta nationellt register för klimatdeklarationer
 • Att klimatdeklarationer ska ha registrerats senast sex månader efter att slutbesked eller interimistiskt slutbesked meddelats
 • Att Boverket ansvarar för tillsyn. 

Delar som ingår i modul A1–A5

Tabell för deklaration av beräkning av klimatpåverkan i kg CO2-ekv./m2

SKL har deltagit i arbetet och Boverket har tagit med bl.a. SKL:s lämnade synpunkter avseende behov av:

 • större koppling till pågående digitalisering inom branschen
 • förtydligande av definitioner av byggnadsdelar bör göras
 • färdplan och tidplan för ytterligare moduler, gränsvärden och styrmedel
 • och nödvändigheten en nationell klimatdatabas
 • Informations- och utbildningsinsatser

Informationsansvarig

 • Saija Thacker
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot