Publicerad: 29 mars 2018

Boverkets delredovisning av Klimatdeklaration av byggnad

Boverket föreslår i rapport att regler införs med krav på klimatdeklarationer av byggnader.

"Klimatdeklaration av byggnader – förslag på metod och regler", delrapportering 2018:1, Boverket (PDF, nytt fönster)

Kravet föreslås gälla vid uppförande av byggnader och i första steget flerbostadshus och lokalbyggnader. Vid definition av vilka byggnader som berörs föreslås samma regler för undantag gälla som för energideklarationer. Byggnadens ägare ska ansvara för att lämna in klimatdeklarationen. Enkelhet att snabbt komma igång med klimatdeklarationerna har styrt avväganden av metod samt avgränsningar som gjorts i förslaget.

Klimatdeklarationerna föreslås följa indelningen i en byggnads livscykel enligt standard EN 15978. I rapporten föreslås att delarna A1 – A3 ska vara obligatoriska i första steget men diskussion pågår att även inkludera A4 – A5. Nedanstående tabell visar vad som ingår i dessa delar.

Tabell för deklaration av beräkning av klimatpåverkan i kg CO2-ekv./m2

Övriga delar förslås vara frivilliga inledningsvis för att i senare skeden bli obligatoriska. Dessa delar är B1 – B7 Användningsskedet och C1 – C4 Slutskede.

Byggnadsdelar som föreslås bli obligatoriska att redovisa

 • Klimatskärm
 • Stomme
 • Garage och källare

Denna avgränsning har gjorts utifrån att det ska vara enkelt att komma igång med klimatdeklarationerna samt att dessa byggnadsdelar täcker en stor andel av en byggnads klimatpåverkan. Övriga delar så som installationer föreslår tillkomma som obligatoriska delar i ett senare skede.

I samband med införandet av krav på klimatdeklarationer förväntas ingen minskning av klimatpåverkan i sig utan syftet på kort sikt är att öka kunskapen och medvetenheten. Detta ska i sin tur ge förutsättningar till de beteendeförändringar som krävs för att koldioxidutsläppen från byggsektorn ska minska. På lång sikt styr kravet mot det nationella målen om ett klimatneutralt Sverige 2045.

Sammanfattning av förslaget

Boverket föreslår:

 • Att samma undantag från skyldighet att göra energideklarationer även gäller för klimatdeklarationer.
 • Att kraven inledningsvis omfattar flerbostadshus och lokalbyggnader.
 • Att kraven för småhus genomförs 2 år senare.
 • Att klimatpåverkan redovisas i kg koldioxidekvivalenter/m².
 • Att m² beräknas som Atemp och Agarage.
 • Att klimatskärm, stomme samt garage och källare ingår i klimatdeklarationen.
 • Att staten finansierar framtagandet av en nationell databas med generiska och specifika klimatdata för bygg- och anläggningssektorn.
 • Att lämplig myndighet får i uppdrag att ta fram (upphandla) en nationell databas med generiska och specifika klimatdata för bygg- och anläggningssektorn.
 • Att Boverket får i uppdrag att ta fram och förvalta ett nationellt register för klimatdeklarationer.
 • Att klimatdeklarationen ska ha registrerats senast 6 månader efter att slutbesked meddelats.
 • Att Boverket får ansvar för tillsyn.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot