Publicerad: 12 oktober 2018

Detaljplanering, genomförande

Kommunerna ansvarar för att planlägga användningen av mark och vatten i enlighet med plan- och bygglagen.

Ett attraktivt, funktionellt och tryggt samhällsbyggande är komplext och kräver kunskap om närmiljö och omvärld, kostnader och tekniska möjligheter, samt människors behov och naturens villkor.

Öppna jämförelser: Planläggning och tidsåtgång

SKL har för första gången tagit fram jämförelser inom deltaljplaneområdet. Rapporten redovisar jämförelser utifrån sju nyckeltal: Kommunernas planläggningsaktivitet i allmänhet, planberedskap, efterfrågan på bostadsbyggande samt tiden det tar att planlägga och hur många planer som överklagas.

Öppna jämförelser: Planläggning och tidsåtgång 2016

Allmänt råd om planbestämmelser

Boverket har utarbetat nya Allmänna råd för detaljplaner som gäller från 2 januari 2015. Här tydliggörs bland annat betydelsen av lagstöd för planbestämmelser och att de endast bör reglera det som är nödvändigt för att uppnå syftet med detaljplanen.

Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan, Boverket

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal

Från den 1 januari 2015 ska kommunerna anta två nya typer av riktlinjer, dels riktlinjer för markanvisningar och dels riktlinjer för exploateringsavtal. Kommuner som inte genomför några markanvisningar eller tecknar exploateringsavtal är inte skyldiga att anta riktlinjer.  I cirkulär 14:46 redovisar vi och kommenterar de nya reglerna:

Cirkulär nr 14:46: Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal

Vi har i tidigare cirkulär (14:36) redogjort även för övriga aktuella lagändringar som berör genomförandefrågor:

Cirkulär nr 14:36: Nya regler om exploateringsavtal, markanvisningar och kommunala särkrav på byggandet

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare
  • Anna-Bie Agerberg
    Expert byggande och planeringHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot