Publicerad: 17 januari 2019

Detaljplanering, genomförande

Kommunerna ansvarar för att planlägga användningen av mark och vatten i enlighet med plan- och bygglagen.

Ett attraktivt, funktionellt och tryggt samhällsbyggande är komplext och kräver kunskap om närmiljö och omvärld, kostnader och tekniska möjligheter, samt människors behov och naturens villkor.

Öppna jämförelser: Planläggning och tidsåtgång

SKL tar fram jämförelser inom detaljplaneområdet. Rapporten redovisar jämförelser utifrån sju nyckeltal: Kommunernas planläggningsaktivitet i allmänhet, planberedskap, efterfrågan på bostadsbyggande samt tiden det tar att planlägga och hur många planer som överklagas.

Öppna jämförelser: Planläggning och tidsåtgång 2018

Så länge dröjer byggstarten på planlagd mark

SKL skickade år 2016 ut en enkät till de 64 kommuner där det byggts fler än 1 000 bostäder de senaste tio åren. Kommunerna fick bland annat frågan hur lång tid det tar från att en detaljplan börjat gälla fram till att ansökan om bygglov för flerbostadshus lämnats in och fram till att handlingar finns klara för att kunna sätta spaden i marken. Studien gällde ärenden från 2015.

Kommunernas svar visade att drygt 60 procent av de som ska bygga inte har ansökt om bygglov inom ett och ett halvt år och inte heller varit redo att sätta spaden i marken inom två år efter det att detaljplanen börjat gälla.

Enkät: Så länge dröjer byggstarten på planlagd mark

Plangenomförande och genomförandeavtal

I ett detaljplanearbete ska både planutformning och genomförandefrågor belysas. Vissa frågor kan även regleras i genomförandeavtal.

SKL har tagit fram ett underlag för exploateringsavtal som kan användas som stöd när en kommun tillsammans med en byggherre/exploatör utarbetar och förhandlar fram ett genomförandeavtal kopplat till ett detaljplanearbete. Här finns även en introduktion som beskriver de grundläggande förutsättningarna för detaljplaneprocess, exploatering och avtal.

Underlag för exploateringsunderlag

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Expert planering och byggande
  • Anna-Bie Agerberg
    Expert byggande och planering

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot