Publicerad: 12 oktober 2018

Buller vid planering och byggande

SKL har arbetat aktivt för att bullerreglerna ska göra det möjligt att bygga bostäder och samtidigt värna om människors hälsa. Regelverket ska dessutom vara enhetligt över hela landet. Nu finns både lagstiftning och vägledning inom området.

Trafikbuller – vad gäller för detaljplaner och bygglov

Boverket har gett ut en vägledning om hur bullerreglerna enligt förordningen (2015:216) om trafikbuller ska tillämpas. Förordningen med riktvärden för trafikbuller ska enligt Boverket endast tillämpas i mål och ärenden påbörjade från och med den 2 januari 2015.

I äldre ärenden bör man dock ändå enligt Boverket kunna ha viss vägledning av dessa riktvärden. Förordningen gäller inte vid bygglov som ska prövas inom en detaljplan.

Boverkets vägledning om trafikbuller

Viktigt att tänka på

När man jobbar i bullerutsatta lägen kan man inte jobba med alltför fri reglering av byggnaders placering och storlek i detaljplaner (de kallas ofta flexibla detaljplaner). Så här skriver Boverket i sin vägledning:

I bullerutsatta lägen är det normalt inte lämpligt eller ens möjligt att jobba med flexibla planer. I dessa lägen krävs ofta en viss typ av bebyggelse för att göra marken lämplig för användningen och detta måste säkerställas genom regleringar i detaljplanen.

Förordningen gäller som nämnts ovan inte vid bygglovprövning. Läs mer hos Boverket:

Flexibla planer i bullerutsatta lägen, Boverket

Översiktlig bedömning av buller från vägtrafik vid bygglov

Om det inte finns en detaljplan ska ljudnivåerna prövas vid bygglov om det kan finnas risk för störande omgivnings­buller. SKL och Boverket har tagit fram en broschyr som presenterar två metoder för att översiktligt kunna bedöma ekvivalenta (genomsnittliga) bullernivåer från vägtrafik vid bostäder som är mellan 1 och 5 våningar.

Hur mycket bullrar vägtrafiken, Boverket

Vägledning för industribuller

Boverkets har även utarbetat en vägledning som ska ge stöd vid planläggning och byggande av bostäder i områden som är utsatta för buller från industrier och annan liknande verksamhet.

Boverkets vägledning för industribuller

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Bie Agerberg
    Expert byggande och planeringHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot