Publicerad: 12 oktober 2018

Offentlig upphandling av allmän platsmark

Hur påverkas upphandlingen av att exploateringsavtalen delvis regleras av plan- och bygglagen? Måste den följa LOU om en exploatör bekostar en allmän anläggning krona för krona? SKL bedömer att rättsläget är oklart. Riktlinjer föreslås av statlig utredning.

År 2003 skrev Svenska Kommunförbundet i ett cirkulär som utarbetades efter La Scala-domen att arbeten som avser uppförande av gemensamma anläggningar bör upphandlas i konkurrens i enlighet med vad som föreskrivs i direktivet då värdet på dessa arbeten överstiger det angivna tröskelvärdet. Arbeten under tröskelvärdet får bedömas på likartat sätt, det vill säga i princip råder upphandlingsskyldighet.

Försiktig princip i oklart rättsläge

Man kan se Kommunförbundets ställningstagande som en försiktighetsprincip för att inte riskera att agera i strid mot LOU. Rättsläget är dock inte glasklart. Om en exploatör bekostar en allmän anläggning krona för krona utan att några avräkningar mot avgifter görs, måste då upphandlingen ske enligt LOU?

Förändring av PBL väckte ny fråga

Något som möjligen kan innebära en förändrad syn i upphandlingsfrågan är ändringen av Plan- och bygglagen den 1 januari 2015 där exploateringsavtalen numer delvis är reglerade. Där anges följande (6 kap. 40 § PBL):

Ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. De åtgärder som ingår i byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av planen.

Statlig utredning lyfter frågan

SKL bedömer fortfarande rättsläget som oklart, men hoppas att läget kommer att klarna eftersom frågeställningen tagits upp i en statlig utredning - Planprocessutredningen. Den pekar på behovet av att myndigheter tar fram förtydligande riktlinjer för hur den här typen av upphandlingar ska hanteras.

Betänkande från Planprocessutredningen, Regeringen (PDF, nytt fönster)

Seminarium om utredningen

Boverkets webbseminarium ger en bra genomgång av utredningens inspel under ”Frågan om exploateringsavtal och LOU”.

Webbseminarium om exploateringsavtal, Boverket

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot