Publicerad: 5 december 2016

Öppna geodata

Lite förenklat kan öppna data beskrivas som information från offentliga organisationer som får tillhandahållas och utnyttjas fritt, utan betydande tekniska eller rättsliga begränsningar.

Informationen ska uppfylla kraven i den så kallade Open Definition (opendefinition.org). I Sverige brukar kommuner och Lantmäteriet delfinansiera hanteringen av grundläggande geodata (geografisk information, MBK) genom nyttjanderättsavgifter. Det kan tolkas som en begränsning av ett fritt nyttjande.

Ökad efterfrågan på geodata

Efterfrågan på öppna geodata har ökat kraftigt de senaste åren och många länder, bland annat i Norden, har redan infört öppna geodata i någon form. Stockholms stad har öppnat delar av sin geodata och flera kommuner planerar ett öppnande. Även Lantmäteriet planerar för att öppna geografisk information och adresser.

Ett öppnande förutsätter politiska beslut om finansiering i kommunledningarna respektive regeringen. 2015 års budgetproposition innehöll dock inga anslag till Lantmäteriet för öppna data. Däremot överväger regeringen att tillsätta en utredning om nya finansieringsmodeller för gemensamma statliga e-förvaltningstjänster och grunddata.

Regler för geodata

Lantmäteriets och kommunernas samarbete kring insamling och ajourhållning av geodata regleras i samverkansavtalen för ABT (adresser, byggnader, övrig topografi), DRK-avtalet (fastighetsindelningen utanför KLM-områden) och NDRK-avtalet (fastighetsindelningen inom KLM-områden).

Lantmäteriet ersätter kommunerna i proportion till de intäkter Lantmäteriet tar in vid extern försäljning av geodata. Kommunerna betalar för tillgång till Lantmäteriets geodata. Såväl kommunerna som Lantmäteriet säljer därutöver geodata till en mängd andra kunder.

Gemensam handlingsplan

När en kommun eller Lantmäteriet, helt eller delvis, öppnar sina geodata påverkas den ekonomiska balansen i systemet. SKL och Lantmäteriet har därför startat ett arbete utifrån en gemensam handlingsplan i syfte att underlätta en övergång till öppna geodata.

Övergripande mål

De övergripande målen med en gemensam handlingsplan för området öppna geodata är:

  • att öka kunskapen bland verksamma inom geodataområdet på Lantmäteriet och kommunerna
  • att definiera konkreta åtgärder som både möjliggör öppna geodata och säkrar en långsiktig samverkan kring insamling och ajourhållning av geodata
  • att ge stöd och rekommendationer för såväl enskilt som gemensamt agerande

Aktivitetsområden

Med grund i de övergripande målen har följande aktivitetsområden definierats:

  1. Analysera alternativt innehåll i öppna geodata, inklusive riskanalys.
  2. Analysera alternativa finansieringsformer/affärsmodeller för samverkan kring ajourhållning och öppna geodata, inklusive riskanalys.
  3. Analysera vilka hinder som finns och vilka åtgärder som krävs för att säkra nyttan av att öppna geodata.
  4. Ta fram allmänna rekommendationer och stöd avseende kommunikation kring behov, nyttor och möjligheter med öppna geodata.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot