Publicerad: 12 oktober 2018

Öppna geodata

Lite förenklat kan öppna data beskrivas som information från offentliga organisationer som får tillhandahållas och utnyttjas fritt, utan betydande tekniska eller rättsliga begränsningar.

Informationen ska uppfylla kraven i den så kallade Open Definition. I Sverige brukar kommuner och Lantmäteriet delfinansiera hanteringen av grundläggande geodata (geografisk information, MBK) genom nyttjanderättsavgifter. Det kan tolkas som en begränsning av ett fritt nyttjande.

Open Definition

Ökad efterfrågan på geodata

Efterfrågan på öppna geodata har ökat kraftigt de senaste åren och många länder, bland annat i Norden, har infört öppna geodata i någon form. Några kommuner har öppnat delar av sin geodata och flera kommuner planerar ett öppnande. Även Lantmäteriet arbetar för att öppna geografisk information och adresser.

Ett öppnande förutsätter politiska beslut om finansiering i kommunledningarna respektive regeringen. 2018 års budgetproposition innehöll dock inga anslag till Lantmäteriet för öppna data. Regeringen har dock lovat återkomma i frågan under året.

Regler för geodata

Lantmäteriets och kommunernas samarbete kring insamling och ajourhållning av geodata regleras i samverkansavtalen för ABT (adresser, byggnader, övrig topografi) och avtalen om kvalitetsförbättringar i fastighetsregistret för kommuner med egen lantmäterimyndighet respektive övriga kommuner.

För ABT ersätter Lantmäteriet kommunerna i proportion till de intäkter Lantmäteriet tar in vid extern försäljning av geodata. Kommunerna betalar för tillgång till Lantmäteriets geodata. Såväl kommunerna som Lantmäteriet säljer därutöver geodata till en mängd andra kunder.

När en kommun eller Lantmäteriet, helt eller delvis, öppnar sina geodata påverkas den ekonomiska balansen i systemet. SKL och Lantmäteriet arbetar för att finansieringsfrågan ska lösas.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Marianne Leckström
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot