Publicerad: 17 december 2014

Ramavtal för samverkan med Lantmäteriet

SKL tecknade 2007 ett ramavtal för samverkan mellan Lantmäteriet och kommunerna kring geografisk information och fastighetsinformation samt fastighetsbildning.

Avtalet är en uppdatering av tidigare avtal (från 2003). Förändringarna i avtalet tar hänsyn till teknikutveckling på området och andra händelser, till exempel den nationella geodatastrategin och Inspire-direktivet.

Ramavtal med bilagor och normavtalen

Fakta om avtalet

  • Ramavtalet är en uppdatering av tidigare avtal (från 2003) utifrån ett gemensamt visionsarbete för Svenskt Lantmäteri som parterna har gjort. Avtalet tar också hänsyn till annat såsom teknikutveckling på området och andra händelser. Exempel på sådana händelser är den nationella geodatastrategin, INSPIRE-direktivet, Lantmäteriets roll för samordning inom geodataområdet, Lantmäteriets återförsäljarkoncept, och lagen om lägenhetsregister.
  • Ersättningsnivåerna för kommunernas ajourhållning av adresser, byggnader och övrig topografi (ABT-avtal) har omförhandlats bland annat i syfte att skapa förutsättningar för redovisning av byggnad som objekt
  • I fördelningen av ersättningen mellan kommunerna har till invånarantal även vägts in antal byggnader i Fastighetsregistret. Ersättningsnivån har justerats och framförallt höjts för byggnad som numera omfattar samtliga byggnadsgeometrier.
  • Samverkan om Nationell Digital Registerkarta (NDRK-avtal) har anpassats och ersättningsnivån har höjts något. En ny modell för samverkan om kvalitetsförbättringar i registerkartan i kommuner där lantmäterimyndigheten är statlig (DRK-avtal), finns också utarbetad.
  • I ramavtalet ges bättre förutsättningar för kommunalt deltagande i utvecklingsprojekt inom lantmäteriområdet. Parterna ska också verka för ett skyndsamt införande av gemensamma referenssystem, SWEREF 99 och RH 2000. 

    Parterna ska även stödja regionala initiativ inom samverkansområdet. Samverkan inom bildförsörjning och kommunernas användning av det digitala arkivsystemet Arken beskrivs. Användningen av Lantmäteriets information i kommunal verksamhet, oavsett organisationsform, tydliggörs.
  • Förtydligande om tillgången till kartmaterial för fastighetsbildning, liksom tillgången till information från fastighetsbildningen i kommunernas plan- och byggprocess.
  • Till ramavtalet har utarbetats normalavtal till grund för enskilda kommuners avtalstecknande. 

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot