Publicerad: 12 oktober 2018

Svensk geoprocess

Svensk geoprocess är ett samverkansprojekt mellan Sveriges kommuner, SKL och Lantmäteriet som syftar till att förenkla användningen av geodata för så många av samhällets aktörer som möjligt.

Målet är att bidra till enklare och effektivare myndighetsutövning för till exempel planarbete, fastighetsbildning och bygglovshantering, miljö- och krisarbete samt infrastrukturbyggande.

Det finns idag inte någon gemensam datastandard och inte heller någon enhetlig datamängd för geodata. Till projektets huvuduppgifter hör att i samverkan utarbeta enhetliga geodataspecifikationer för vissa utvalda teman samt att skapa effektivare arbetsprocesser mellan främst kommunerna och Lantmäteriet.

Projektet ska möjliggöra enhetliga leveranser av geodata oavsett administrativa gränser och ska även förtydliga vem som gör vad. I arbetet ingår att för varje tema beskriva hur samverkan för insamling, lagring och tillhandahållande ska gå till.

Samverkansprojektet ska också påskynda och stödja införandet av de enhetliga referenssystemen SWEREF 99 och RH 2000.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Marianne Leckström
    Handläggare
  • Lars Malmestål
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot