Publicerad: 26 januari 2017
Prenumerera på Planera, bygga, bo

Klimatanpassning i den fysiska planeringen

Vårt klimat förändras med översvämningar, värmeböljor, ras och skred som följd. Att klimatanpassa den fysiska planeringen innebär att både förebygga och minimera riskerna för naturolyckor.

Anpassningsarbetet behöver ske både genom konkreta åtgärder i den fysiska miljön samt genom strategi- och ledningsarbete. Den här sidan beskriver kommunens ansvar och vart det går att vända sig för att få stöd och råd.

Vad menas med klimatanpassning?

FN:s klimatpanel förklarar begreppet klimatanpassning på följande sätt:

Klimatanpassning definieras som förändringar i ekologiska, sociala eller ekonomiska system till följd av verkliga eller förväntade klimatförändringar. Klimatanpassning är till exempel förändringar i processer, metoder och strukturer, antingen i syfte att mildra negativa förväntade effekter eller i syfte att utnyttja nya möjligheter som uppstår till följd av klimatförändringarna.

Kommunernas ansvar

Det är stora skillnader mellan hur kommuner påverkas av klimatförändringarna. Gemensamt för samtliga kommuner är dock risken för översvämningar till följd av skyfall. Kommuner har ett ansvar enligt Plan- och bygglagen att ta hänsyn till klimatrisker vid planering av ny bebyggelse. Riskerna kan exempelvis uppstå på grund av:

  • ökad nederbörd
  • stigande havsnivåer
  • temperaturförändringar

För att bebyggelsen ska kunna stå emot klimatförändringarnas påfrestningar kan kommunerna behöva vidta särskilda åtgärder. Genom medveten planering kan kommunen säkra att nya klimatrisker inte byggs in.

Exempel på hur andra arbetar

Under våren 2016 gjorde SKL:s programberedning för klimat två studieresor. Ta del av exempel på utmaningar från Karlstad, Göteborg, Kristianstad, VA Syd samt kommunförbundet i Danmark.

Exempel, klimatanpassning

Tips på hur kommunen kan arbeta strategiskt

SKL har sammanställt en publikation med tips och råd för hur kommuner kan arbeta strategiskt med klimatanpassningsfrågor. Skriften innehåller också exempel på kommuner som har börjat se över sina arbetsrutiner så att de förhåller sig till klimatanpassningen genom hela planprocessen. Se länk under ”Publikationer”.

Nätverk för erfarenhetsutbyte

För att stärka kommuner, landsting och regioners i arbetet med klimatanpassning har SKL etablerat ett internetbaserat nätverk för erfarenhetsutbyte. Att få veta hur andra arbetar med frågan kan vara till stor hjälp.

Nätverket på Projectplace ska vara ett forum för dialog mellan SKL:s medlemmar. Alla landets kommuner, landsting och regioner kan delta och det är helt kostnadsfritt. Flera från samma organisation kan vara med. Vill du delta i forumet så skicka dina kontaktuppgifter inklusive e-postadress till Birgitta Granberg, birgitta.granberg@skl.se.

Klimatanpassningsportalen

Klimatanpassningsportalen samlar underlag och fakta från de 18 statliga myndigheter som arbetar med klimatanpassning. På portalen finns fakta om hur klimatet förändras och vilka effekter det kan få samt information om vem eller vilka som bär ansvaret på nationell, regional och lokal nivå i olika frågor.

Klimatanpassningsportalen

Publikationer

Kurser och konferenser

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot