Publicerad: 7 mars 2017

Kristianstad – från vattensjuk till vattenrik

Kristianstad har ett utsatt läge för klimatförändringar och extremväder. En stor del av tätorten och kuststräckan ligger under havsytan och riskerar att översvämmas vid skyfall och höga flöden. Staden håller på att vallas in och kommunen använder vattnet för att utveckla kommunen och besöksmålet Vattenriket.

Staden i Vattenriket. Vy från Vattentornet mot Hammarsjön. Foto: Sven-Erik Magnusson, Kristianstads kommun.

Foto: Sven-Erik Magnusson, Kristianstads kommun

I framtiden förväntas översvämningarna bli än värre till följd av kombinationen mer intensiva regn och ändrade regnmönster samt stigande vattennivåer i sjöar, hav och vattendrag. Bostäder för tusentals personer och flera viktiga samhällsfunktioner hotas av översvämning om ingenting görs.

Vallar ska säkra staden

För att förhindra framtida översvämningar av stadskärnan förstärks nu existerande vallar och nya byggs mot både Helge å och Hammarsjön. Man bygger även ett stort dammsystem och förstärker pumpanläggningarna. De nya vallarna ska klara ett vattenstånd på 3,70 meter över det normala. Projektet beräknas vara färdigt år 2025 och kostnaden bedöms till mer än en halv miljard kronor.

Strategier för att utveckla kommunen

Trots det utsatta läget med översvämningar och stranderosion planerar kommunen för att växa. Kommunen arbetar strategiskt med att hitta en balans mellan intressena bevara och utveckla samt skapande av en beredskap för högre havsnivåer.

Där invallningen skyddar behöver inga övriga hänsyn tas till översvämningsrisken i planeringen av bebyggelse. Där invallningen saknas behöver området ligga tillräckligt högt eller skyddas genom separata skyddsvallar för att kunna bebyggas.

När det gäller kusten behöver tillgänglighet och kulturarv bevaras, samtidigt som vi står inför förändringar i form av stigande havsnivåer och kusterosion. År 2009 antogs ett program för kustens utveckling som beskriver hur kustområdet avser utvecklas och föreslår riktlinjer för efterkommande detaljplaner längs kustområdet.

Vi har en utmaning i att utveckla kustområdet med mer bebyggelse. En viktig fråga är hur framtida risker till följd av klimatförändringarna - översvämning, högt grundvatten och erosion - påverkar lämpligheten för boende vid kusten, säger Tommy Danielsson, förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnad, Kristianstads kommun.

Översvämning som en tillgång – Vattenriket

Vattenriket omfattar nästan hela Kristianstads kommun. Från skogen i norr, längs Helgeåns våtmarksområde och vidare ut i Hanöbukten. Kommunen har som strategi att se vattnet som en tillgång och utveckla våtmarkerna till ett viktigt besöksmål. En utveckling som sker i samarbete mellan naturvårdare, lantbrukare, ekoturismentreprenörer, föreningar och myndigheter. Målet är att värna om de ekologiska och kulturhistoriska värdena, men även att kunna utnyttja dessa på ett uthålligt och varsamt sätt.

Det är intressant att se hur Kristianstad har lyckats vända problematiken med översvämningar till en styrka i form av ett attraktivt besöksmål, säger Bijan Zainali, ordförande i programberedningen för klimat vid SKL.

Varje år lockas hundratusentals besökare till naturum Vattenriket och områdets tjugotal besöksplatser. År 2005 utnämndes Vattenrike som biosfärområde av UNESCO (FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur), och år 2010 invigdes naturrummet i centrala Kristianstad.

Övriga klimateffekter

Framtidsscenarierna förutspår även ett varmare och torrare klimat. Eftersom Kristianstad är en kommun med hög livsmedelsproduktion förväntas behovet av bevattning öka. Det förväntas också ett ökat behov av kyla sommartid, främst när det gäller äldreomsorgen och sjuka. Det lokala värmeverket levererar fjärrkyla sommartid till de centrala delarna av staden.

Högvatten i Helge å med vy över Kristianstad. Foto: Sven-Erik Magnusson, Kristianstads kommun.

Högvatten i Helge å med vy över Kristianstad. Foto: Sven-Erik Magnusson, Kristianstads kommun.

Fakta

Staden Kristianstad anlades på 1600-talet som fästningsstad vid Helge å strax ovan Hammarsjön. Staden har vid flera tillfällen drabbats av översvämningar. År 2002 stod större delen av Tivoliparken under vattnet och vallarna var en hårsmån från att översvämmas och år 2007 översvämmades delar av staden. Reningsverk, sjukhus och stora bostadsområden ligger lågt, på gammal sjöbotten, och är därför sårbara för översvämningar.

Artikeln är en del av en summering från två studieresor som SKL:s programberedning för klimat gjorde i början av 2016. Den 20-21 januari besöktes Karlstad kommun och Göteborgs stad och dem 8-10 mars besöktes Kristianstad kommun, VA Syd samt kommunförbundet i Danmark.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot