Publicerad: 12 oktober 2018

Muddring i Natura 2000-område avgörande för Karlstads utveckling

Karlstad ligger vid Vänerns strand och mitt i Klarälvens delta. Ett attraktivt men utsatt läge. En lösning som kan minska risken för översvämning och möjliggöra fortsatt utveckling av staden är att muddra Klarälvens utlopp.

Vy över Karlstad, staden och omgivande vatten. Foto: Karlstads kommun.

Foto: Karlstads kommun

Till följd av Karlstads utsatta läge tog kommunen tidigt tag i översvämningshantering med politisk förankring och samarbete som framgångsfaktorer. Kommunen planerar staden utifrån riktlinjer för översvämning och har påbörjat ett arbete för att valla in centralsjukhuset. Vallarna är samtidigt upphöjda gång- och cykelbanor.

Frågan om att muddra Klarälvens utlopp är en het fråga för fortsatt utveckling av staden, med en målkonflikt mellan naturvård och översvämningshantering som behöver lösas.

Tidigt ute med att ta tag i översvämningarna

Karlstad var tidigt ute när det gäller att komma igång med klimatanpassning. Det var en nödvändighet med tanke på det utsatta läget. Redan 2006 tog man fram den första strategin för att hantera översvämningsrisken. Strategin innefattade kontrollprogram, muddringsplan, tekniska skyddsåtgärder samt riktlinjer för ny bebyggelse, och bildandet av en samverkansgrupp. Året efter anställde man en särskild översvämningssamordnare och år 2010 antogs ett särskilt översvämningsprogram i fullmäktige med riktlinjer och åtgärdsprogram.

Stadsplanering med riktlinjer för översvämning

I stadsplaneringen planerar man - som i många andra kommuner - för ökad närhet till vatten och för att förädla och förtäta staden utan att försämra tillgången till grönområden, och för ett balanserat transportsystem (rätt färdmedel till rätt resa) och minskad klimatpåverkan. Samtidigt tar man hänsyn till risken översvämning utifrån riktlinjer i översvämningsplanen.

Kommunen har riktlinjer för höjda marknivåer, att vatten och avloppsystemet måste skyddas, ett hållbart dagvattensystem, att viktiga vägar måste vara upphöjda och att det ska finnas utrymme för vattnet vid en översvämning.

Kombinerad skyddsvall och upphöjd gång- och cykelbana säkrar centralsjukhuset

En viktig åtgärd är att klimatsäkra det översvämningsutsatta centralsjukhusområde. För närvarande pågår bygget av en skyddsvall som även är en upphöjd gång- och cykelbana.

Därtill kommer dagvattensystemet rustas upp och förstärkas med öppna lösningar för att kunna leda bort vattnet. Skyddsåtgärderna är utformad för att klara vattennivåer som är 3 meter över den normala vattennivån i Klarälven.

Att muddra eller inte muddra – målkonflikter mellan miljöbalken och PBL

I Klarälvens delta avsätts kontinuerligt sediment som skapar sandbankar i älven. Sandbankar som kan leda till problem med översvämningar när vattennivåerna stiger. Det finns här ett stort behov av att muddra för att vattnet lättare ska ta sig ut i Vänern. Samtidigt är sandbankarna en del av det så kallade deltalandet som är ett Natura 2000 område.

Det finns här en tydlig målkonflikt mellan å ena sidan naturvårdsintressen och å andra sidan översvämningshantering. Något som måste lösas av statsmakterna för att staden ska kunna fortsätta utveckla staden, säger Bijan Zainali, ordförande i programberedningen för klimat vid SKL.

Plan och bygglagen och miljöbalken behöver kugga i varandra på ett bättre sätt

Muddring är en åtgärd som krävs för att kunna utveckla och förtäta Karlstad, enligt plan och bygglagen. Samtidigt som muddring är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Muddringens vara eller inte vara har är en fråga som diskuterats under lång tid i Karlstad.

Politisk förankring och samarbete är nyckelfrågor

Karlstad har utvecklat ett övergripande arbetssätt med en kombination av planering, information, fysiska åtgärder, samverkan, information och kommunikation. I kommunen finns ett starkt politiskt stöd att ha en hög beredskap kring konsekvenserna av klimatförändringarna, mycket till följd av att översvämningarna är en så pass påtaglig risk. Samtidigt är det en utmaning att balansera klimat och miljöfrågor med tillväxt och exploatering och samtidigt värna kärnverksamheten (skola, vård och omsorg).

Kommunikation och samarbete är av största vikt, både inom kommunen och med andra aktörer.

Kommunen har länge jobbat strategiskt med samverkan och samarbete för att få alla att gå åt samma håll. Medborgardialog är en viktig del, som exempel kan nämnas översvämningsvandringar tillsammans med universitet och länsstyrelsen, säger Ulf Nyqvist, kommundirektör i Karlstads kommun.

Samarbete mellan kommuner, städer, universitet, länsstyrelser och myndigheter är av vikt för helhetsperspektivet. Karlstad är även aktiva internationellt och deltar i EU projekt, i en FN kampanjen och i city-to-city learning.

Tar fram en särskild plan för klimatanpassning

På senare år har Karlstad breddat klimatanpassningsfrågan. 2015 gjordes en skyfallskartering för att undersöka hur kommunens dagvattensystem kan klara stora volymer nederbörd och en förstudie om värmeböljor kopplat till vårdboende. För närvarande pågår framtagandet av en särskild klimatanpassningsplan som ska sätta inriktningen för Karlstads fortsatta arbete med klimatanpassning.

Fakta

Karlstad ligger vid Vänerns strand och mitt i Klarälvens delta. Utanför staden finns en skärgård med 25 000 öar. Vattnet attraherar både boende och turister med vackra vyer, sjönära lägen och tillgång till bad och vattensport. Men läget gör att staden är utsatt för en påtaglig risk för översvämning. Höga flöden i Klarälven, höga vattennivåer i Vänern och översvämningar orsakade av isproppar i Klarälven är riskfaktorer. I ett hundraårsflöde beräknas vattennivån nå 2,3 meter över älvens normala nivå, vilket skulle ställa stora delar av staden under vatten. Med klimatförändringarna förväntas 100 årsflödena att bli mer frekventa.

Artikeln är en del av en summering från två studieresor som SKL:s programberedning för klimat gjorde i början av 2016. Den 20-21 januari besöktes Karlstad kommun och Göteborgs stad och dem 8-10 mars besöktes Kristianstad kommun, VA Syd samt kommunförbundet i Danmark.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot