Publicerad: 17 januari 2017

VA Syd – Ansvaret för att hantera skyfall behöver bli tydligare

Sommaren 2014 drabbades Malmö av flera skyfall. Det drog på allvar igång arbetet med strategier, beredskap och åtgärder. Att bygga vatten- och avloppsnät som klarar kraftiga vattenflöden är en orimlig lösning enligt huvudmannen VA Syd. Lösningen kan istället vara att leda bort vattnet i öppna lösningar.

Söderkulla efter regnet 2014. Foto: Erik Mårtensson, DHI

Foto: Erik Mårtensson, DHI

Vatten och avloppssektorn pekas ofta ut som den som ska lösa och finansiera hanteringen av översvämningar till följd av skyfall osv. Men är det verkligen rimligt att bygga om hela ledningsnätet med femdubblad kapacitet? När detta bara kommer till nytta den gången det regnar så mycket.

Branschens beräkning visar att det inte är försvarbart att bygga en alltför stor överkapacitet utan det behövs kompletterande åtgärder, säger Bijan Zainali, ordförande i programberedningen för klimat vid SKL.

Huvudmännen för hantering av vatten och avlopp bör ha god beredskap att hantera mer normala skyfall motsvarande ett 10 års regn. Men hantering av skyfall som kommer mer sällan behöver vara ett gemensamt ansvar där bland annat lösningarna handlar om att utveckla alternativ infrastruktur eller andra förebyggande åtgärder i befintliga fastigheter och miljöer.

Vatten- och avloppssektorns ansvar

Vatten- och avloppssektorns del i det gemensamma ansvaret bör vara att ta fram åtgärdsplaner för att hantera flöden med längre återkomsttid, ta fram datamodeller över ledningsnäten och genomföra utredningar inklusive flödesmätning, modellering, analyser. Vatten- och avloppssektorn har också ett ansvar vid byggprojekt för att separera dagvatten från spillvatten och att öka kapaciteten. Ett annat ansvarsområde är utredningar och bedömningar av ansvar gällande skadekrav.

Hur hantera ett skyfall?

Vad innebär det då att utveckla alternativ infrastruktur? Det kan handla om att planera staden så att det finns ställen där vattnet kan hanteras, till exempel parker, vägar eller andra ytor som tillåts översvämmas vid kraftiga skyfall. Det kan vara så att plats för vatten i vissa fall är viktigare än förtätning av staden.

En annan viktig fråga är att göra rätt i samband underhåll av gator - att inte bara asfaltera om av gammal vana utan att istället överväga en lösning som ökar genomsläppligheten.

Skyfallsplan ska öka motståndkraft och minimera skador

Efter 2014 har Malmö kommun tagit tag i skyfallsplaneringen utifrån kommunens ansvar. Ambitionen är att öka kommunens motståndskraft mot skyfall och minska riskerna för materiella och personella skador, samt minimera störningar för samhället. Visionen är att inga skador eller olägenheter uppstår i någon del av staden vid ett skyfall.

En skyfallsplan togs fram under 2016 och arbetet med åtgärder pågår. Samordningen är central i skyfallsarbetet, i dagliga processer, i kommunikation, i finansiering, i beredskapsplanen och i genomförande av åtgärder.

Punkter i skyfallsplanen

  • En skyfallssamordning ska koordinera kommunens olika aktörer och VA Syd.
  • Skyfallsåtgärderna ska vara lösningar i olika skala - mest ovan mark, men även under mark. Samordning mellan olika aktörer, kommunens förvaltningar och VA Syd är avgörande för att skapa mervärden och optimala lösningar.
  • Skyfallsproblematiken ska beaktas vid all ny detaljplaneläggning och vid stadens egna byggprojekt.
  • Samverkan ska skapas mellan offentliga och privata aktörer.
  • Kunskapen kring skyfallshantering ska öka både internt i den kommunala organisationen och externt hos andra aktörer och medborgare.
  • Åtgärdsplaner med geografisk indelning samt tillhörande kostnadsberäkningar ska tas fram i det vidare arbetet med skyfallsplanering.

Nästa steg i skyfallsplaneringen är att ta fram åtgärdsplaner med geografisk indelning samt tillhörande kostnadsberäkningar.

Fastighetsägarnas ansvar måste tydliggöras

En viktig fråga är att få fastighetsägarna att ta ansvar för att förebygga översvämning, till exempel installera backventiler.

Det är väldigt svårt att hantera allt vatten enbart på den kommunala marken. För att lyckas med en hållbar skyfallshantering måste alla ta hand om sin andel av vattnet och skydda sin egendom, även om det i dagsläget inte finns något lagstöd för detta, menar Kristina Hall, expert på VA Syd.

Fakta

Malmö drabbades under sommaren 2014 av flera omfattande skyfall med översvämningar som orsakade störningar i trafik, skador på bebyggelse och olägenheter för de som bor och verkar i staden. Under det kraftigaste skyfallet kom fem gånger så mycket regn som avloppsnätet var dimensionerat för att hantera och det svämmade över i alla system, såväl duplikata som kombinerade ledningsnätet och i dagvattenanläggningar.

Oförmågan att kunna hantera vattnet ledde till försäkringskostnader på cirka 600 miljoner kronor samt indirekta skadekostnader och andra svårmätbara kostnader, till exempel verksamheter som får lägga ner eller stänga, utebliven produktion och folk som inte kunde gå till jobbet .

Artikeln är en del av en summering från två studieresor som SKL:s programberedning för klimat gjorde i början av 2016. Den 20-21 januari besöktes Karlstad kommun och Göteborgs stad och dem 8-10 mars besöktes Kristianstad kommun, VA Syd samt kommunförbundet i Danmark. 
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot