Publicerad: 12 oktober 2018

Lov, byggande, tillsyn

Kommunerna arbetar för att våra miljöer ska bli trevliga, tillgängliga och trygga. Grunden läggs i översiktsplaner och detaljplaner. Sedan fortsätter arbetet i lovprocessen och genom uppföljningar under byggskedet.

Regelverket kring den byggda miljön finns huvudsakligen i plan- och bygglagen (PBL). Till lagen finns även förordningar, föreskrifter och allmänna råd, till exempel Boverkets byggregler. Det är många frågor som ska belysas när kommunerna ska pröva en föreslagen byggnation, bland annat:

  • Stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärden
  • Tillgänglighet, lämplighet och användbarhet
  • Säkerhet, konstruktion och energihushållning

Förslagen ska även prövas mot delar av Miljöbalken. Det kan handla om långsiktigt hållbar användning av mark och vatten eller skydd av riksintressen.

I kommunerna hanteras ärenden kring lov och byggande av byggnadsnämnden eller motsvarande nämnd. Byggnadsnämnden är även tillsynsmyndighet när det gäller plan- och bygglagstiftningen.

Guide om tillsyn enligt PBL

Skriften "Byggnadsnämndens tillsyn" är tänkt att fungera som en grundläggande guide om tillsyn enligt PBL med exempel på hur man har arbetar i några kommuner.

Byggnadsnämndens tillsyn - introduktion och praktiska exempel

Publikation

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Bie Agerberg
    Expert byggande och planering
  • Olof Moberg
    FörbundsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot