Publicerad: 19 september 2016

Lov och förhandsbesked, exempelsamling PBL

Materialet i den här delen av exempelsamlingen handlar om lov och förhandsbesked.

Läsanvisning

Kursiverat innebär att texten ska kompletteras, är valbar eller att det går att välja mellan olika alternativ beroende på ärende. Kursiverad text kan även innehålla anvisningar.

Beteckningar inom parenteser nedan och i sidhuvud är de beteckningar som användes i tidigare versioner av exempelsamlingen för motsvarande innehåll.

Förklaring vid befintlig planstridig byggnad och texter gällande ärenden som ska hantera historiska, kulturhistoriska och/eller konstnärliga värden ligger i två separata dokument (TN12 och TN13). Texterna från dessa dokument klipps vid behov in i beslutsdokumentet.

Vi har vid val av delegation (tjänsteskrivelse till nämnd eller ej) använt oss av det underlag för lokala bedömningar som SKL har gett ut. I det underlaget görs differentieringar beroende på ärendets art i vissa fall. Valet måste därför alltid stämmas av mot den lokala delegationsordningen.

Underlag för lokala bedömningar, delegationsordning

Revideringar oktober 2015

Vissa kompletteringar av texterna har införts. Två generella ändringar har gjorts:

  • I de fall avgiften tydligt framgår av taxan är avgiftsdebiteringen vanligen ren verkställighet. Endast om påförande av avgift innehåller självständiga bedömningar - till exempel nedlagd tid eller hur skäl för jämkning av avgift har beaktats i ett enskilt fall – bör debiteringen inte betraktas som verkställighet utan fastställas i ett beslut.
    Vi har mot den bakgrunden flyttat uppgiften om avgifter till rubriken ”Upplysningar”.
  • Kostnaderna för utstakning kan ingå i taxan. Förtydligande om detta har gjorts på blanketterna.

Dokument

Samtliga dokument öppnas i nytt fönster.

Bekräftelse mottagen ansökan - TN1 (T1), reviderat 2015-02-23

Mottagningsbevis - bekräftelse på att ansökan är komplett -TN2 (T2), reviderat 2015-02-23

Förlängd handläggningstid - TN3 (T3), reviderat 2015-10-05

Föreläggande om komplettering - TN4 (T4), reviderat 2015-10-05

---------------

Beslut om planenligt bygglov - TN5 (T5), reviderat 2015-10-05

Beslut om planenligt bygglov och startbesked - TN6 (T6), reviderat 2015-10-05

Beslut om bygglov med avvikelse från detaljplan - TN7 (T9), reviderat 2015-10-05

Beslut om bygglov utanför detaljplan - TN8 (T14), reviderat 2015-10-05

Beslut om rivningslov - TN9 (T13), reviderat 2015-10-05

---------------

Beslut om marklov - TN10 (T12), reviderat 2015-10-05

Beslut om säsongslov och/eller tidsbegränsat lov - TN11, reviderat 2015-10-05

Förklaring vid befintlig planstridig byggnad/fastighet – TN12 (T10), reviderat 2015-10-05

Tillägg vid kulturhistoriska värden – TN13 (T7/T8), reviderat 2015-02-23

---------------

Beslut om förhandsbesked – TN14 (T15), reviderat 2015-10-05

Underrättelse – TN15 (T16), reviderat 2015-02-23

Informationsansvarig

  • Anna-Bie Agerberg
    Expert byggande och planeringHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot