Publicerad: 12 oktober 2018

Plan- och bygglagen, PBL

Plan- och bygglagen (PBL) är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Kommunerna beslutar om hur mark och vatten ska användas, det så kallade kommunala planmonopolet.

Lagen inleds med en portalparagraf som ger uttryck för några av de grundläggande utgångspunkter som lagen vilar på. Det handlar bland annat om att främja jämlikhet i samhällsutvecklingen och att planera för långsiktig hållbarhet.

I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

Byggnadsnämnden beslutar

Kommunernas verksamhet enligt plan- och bygglagen hanteras av byggnadsnämnden, men kommunerna kan fritt organisera sitt arbete utifrån sina förutsättningar i en eller flera nämnder med olika namn.

Många intressen ska tas tillvara

Det är i första hand de förtroendevalda i kommunen som genom plan- och lovbeslut får ta ställning till vilken utveckling som är lämplig för kommunen. Vid prövningen av frågor enligt plan- och bygglagen ska kommunen ta hänsyn till både allmänna och enskilda intressen.

Det som räknas som allmänna intressen är bland annat natur- och kulturaspekter, utformningen av bebyggelse samt vissa bestämmelser i miljöbalken.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Bie Agerberg
    Expert byggande och planering
  • Kristina Isacsson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot