Publicerad: 12 oktober 2018

​Taxa, plan- och bygglov

Taxan är kommunens medel för att ta betalt för handläggningen av exempelvis bygglov och vissa andra ärenden enligt plan- och bygglagen, PBL. Att upprätta och besluta om taxan är kommunens ansvar. Som stöd i arbetet tar SKL fram underlag för konstruktion av taxan.

Se över taxan och delegationsordningen i samband med ändringen i PBL från 1 maj

1 maj gjordes en ändring i PBL. Då infördes en ny paragraf, 9 kap. 33 a §, som avser tidsbegränsade lov för nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder.

I samband med införandet av denna paragraf, behöver kommunen se över hur man enligt gällande bygglovtaxa kan ta ut avgift för denna typ av lov. SKL har gjort en bedömning av hur ärendena kan hanteras med avseende på avgiften.

Ändring 1 maj, bedömning avseende taxa (PDF, nytt fönster)

Kommunen kan också behöva komplettera sin delegationsordning med anledning av lagändringen. SKL kommer inom kort att publicera en uppdaterad version av underlaget för delegationsordning.

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 finns nu i en version 4 (daterad juni 2016). De större förändringarna jämfört med version 3 är:

  • Nytt textavsnitt och en excelmall som handlar om karta och mätning
  • Textavsnittet och excelmallen som handlar om planavgift har arbetats om.

Underlaget är fortfarande att betrakta som en betaversion i de delar som behandlar karta och mätning. Kontakta SKL om du uppmärksammar brister i underlaget.

Underlaget från 2011 hittar du under sidan Äldre underlag.

Dokument

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014, version juni 2016 (PDF, nytt fönster)

Förslag till taxebestämmelser, version juni 2016 (Word, nytt fönster)

Mall A, taxetabeller för lov, anmälan mm, version juni 2016 (Excel, nytt fönster)

Mall B, taxetabeller för planavgift mm, version juni 2016 (Excel, nytt fönster)

Mall C, taxetabeller för karta mm, betaversion juni 2016 (Excel, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot