Publicerad: 7 december 2018

Fråga och svar

Ska nämnden fatta beslut om avgift i varje enskilt ärende?

Enligt propositionen (Prop. 2017/18:210, s 21) bör byggnadsnämnden i sitt beslut om avgift redovisa hur avgiften fastställts. Beslutet bör få överklagas inom ramen för nuvarande regler om överklagande av beslut om lov, förhandsbesked och startbesked (PBL 13 kap. 3§).

SKL tolkar det som att det nu ska finnas ett överklagbart beslut om avgift i varje enskilt ärende. Detta bör dock kunna utformas som två beslutspunkter i samma beslutsdokument, dvs en beslutspunkt avseende exempelvis lovet och en beslutspunkt avseende avgiften.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot