Publicerad: 7 december 2018

Fråga och svar

Vilken avgift är det som ska reduceras?

I ärenden om lov och förhandsbesked ska reduktionen av avgiften avse beslut om lov eller förhandsbesked, expediering och kungörelse samt andra tids- och kostnadskrävande åtgärder (se Prop. 2017/18:210, s 21). För anmälningsärenden ska reduktionen avse beslut om startbesked, tekniska samråd och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder. Inget nämns i förarbetena om vilka tids- och kostnadskrävande åtgärder som avses.

Det är viktigt att observera att reduktionen av avgiften alltså inte ska gälla övrigt som nämnden får ta ut avgifter för enligt PBL 12 kap. 8 §.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot