Publicerad: 24 september 2019

Översiktlig planering

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ger framförhållning och beredskap för kommunens fortsatta utveckling och anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. 

Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är ett politiskt dokument som visar värderingar, ambitioner och riktlinjer för den fysiska planeringen.

Praktiska exempel om översiktsplanering

SKL anser att dessa områden är viktiga i den praktiska planprocessen:

  • Översiktsplanen ska vara en vägvisare in i framtiden
  • Översiktsplanen ska vara aktuell, vilket prövas varje mandatperiod
  • Medborgardialog är grundläggande i planeringsarbetet
  • Länsstyrelsens roll vid samråd och utställning måste bli tydligare

Översiktplanen i praktiken, webbutiken

Utvecklad samverkan mellan kommun och länsstyrelse

För att underlätta planeringsprocessen har SKL och Länsstyrelsen gemensamt tagit fram ett underlag med förslag på hur kommuner och länsstyrelser kan samverka i tidiga dialoger, till exempel genom att ta fram en gemensam lägesbild.

Tidig dialog ökar bostadsbyggandet, webbutiken

Planeringsprocessen i mindre kommuner

Behoven och förutsättningarna för planering är olika i landet. I skriften "Från A till ÖP" hittar du tre exempel på mindre kommuners planeringsprocesser.

Från A till ÖP, webbutiken

Kartläggning av kommunernas översiktsplaner

SKL har gjort en kartläggning som visar att av Sveriges 290 kommuner har 45 procent antagit en ny eller aktualitetsförklarat en gällande kommunomfattande översiktsplan under den senaste mandatperioden. Cirka 30 procent arbetar med att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan. Det innebär att nästan 75 procent av de kommunomfattande översiktsplanerna i landet är eller kommer att bli aktuella.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Eva Hägglund
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot