Publicerad: 10 januari 2018

Översiktlig planering

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ger framförhållning och beredskap för kommunens fortsatta utveckling och anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. 

Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är ett politiskt dokument som visar värderingar, ambitioner och riktlinjer för den fysiska planeringen.

Praktiska exempel om översiktsplanering

SKL anser att dessa områden är viktiga i den praktiska planprocessen:

  • Översiktsplanen ska vara en vägvisare in i framtiden
  • Översiktsplanen ska vara aktuell, vilket prövas varje mandatperiod
  • Medborgardialog är grundläggande i planeringsarbetet
  • Länsstyrelsens roll vid samråd och utställning måste bli tydligare

Översiktplanen i praktiken, webbutiken

Aktualitetsprövning av översiktsplan

Kommunfullmäktige måste varje mandatperiod pröva om kommunens översiktsplan är aktuell. Aktualitetsprövning innebär att kommunfullmäktige:

  • fattar beslut om att planen, inklusive tillägg och fördjupningar är aktuell
  • har tagit ställning till att översiktsplanen stämmer överens med den rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning samt hushållning med naturresurser
  • har tagit ställning till den redogörelse länsstyrelsen presenterat om statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet

Att översiktsplanens aktualitet prövas innebär inte att dess innehåll ändras, det är endast ett ställningstagande om planens viljeinriktning går att använda även i fortsättningen. Med en tydlig översiktsplan som är kommunicerad internt och externt underlättas för en rad olika processer och beslut. En förankrad och aktuell översiktsplan är en förutsättning för planering.

Inför aktualitetsprövningen ska även länsstyrelsen redogöra för aktuella statliga intressen som kan vara av betydelse när kommunen tar ställning till om översiktsplanen kan anses vara aktuell. Länsstyrelsen ska även redovisa ny kunskap som har tillkommit sedan översiktsplanen antogs, till exempel ny lagstiftning eller ändringar av riksintressen.

Utvecklad samverkan mellan kommun och länsstyrelse

För att underlätta planeringsprocessen kan kommuner och länsstyrelser samverka i tidiga dialoger, till exempel genom att ta fram en gemensam lägesbild.

Tidig dialog ökar bostadsbyggandet, webbutiken

Planeringsprocessen i mindre kommuner

Behoven och förutsättningarna för planering är olika i landet. I skriften "Från A till ÖP" hittar du tre exempel från mindre kommuners planeringsprocesser.

Från A till ÖP, webbutiken

Kartläggning av kommunernas översiktsplaner

SKL har gjort en kartläggning som visar att av Sveriges 290 kommuner har 45 procent antagit en ny eller aktualitetsförklarat en gällande kommunomfattande översiktsplan under den senaste mandatperioden. Cirka 30 procent arbetar med att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan. Det innebär att nästan 75 procent av de kommunomfattande översiktsplanerna i landet är eller kommer att bli aktuella.

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot