Publicerad: 1 december 2015

Regional planering

Kommunerna ansvarar för den fysiska planeringen i Sverige genom plan- och bygglagen. För att hantera kommunövergripande frågor så som infrastruktur, klimat med mera finns i lagen möjlighet att bilda
regionplaneorgan för att lösa vissa mellankommunala frågor.

Regeringen får besluta att det under en viss tid eller tills vidare ska finnas ett regionplaneorgan (kommunal- eller regionalförbund).

Regionplaneorganet ska inom sin region bevaka regionala frågor och i sådana frågor fortlöpande lämna underlag till kommunerna och de statliga myndigheterna för deras planering.

Regionplanen ska vara vägledande för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser, och ange grunddragen för användningen av mark- och vattenområden och riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk, om det har betydelse för regionen och det inte kommer tillstånd på annat sätt.

Ökat behov av samverkan

Behovet av en regional dimension ökar i den fysiska planeringen då många frågor omfattar alltfler kommuner. Stockholms läns landsting har sedan decennier ett regionplaneorgan för Stockholms län och upprättar med 5-10 års mellanrum i nära samverkan med länets kommuner, Regional Utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS 2010).

Också Göteborgsregionens kommunalförbund har utsetts till regionplaneorgan, hittills har inte någon regionplan upprättats men de arbetar med ”Rådslag för regionens utveckling”.

Ansatser till regionala fysiska planer har även gjorts i flera län.

Länsstyrelserna svarar för tillsynen av kommunernas arbete och ska även samordna och bevaka de statliga intressena i planeringen.

Det här gör SKL

SKL arbetar med konferenser, seminarier, mötesplatser och skrifter för att stödja kommunernas och regionernas arbete med och utveckling av processerna kring regional planering. Vi samarbetar med Boverket och andra myndigheter för att utveckla nätverk, verktyg och fortbildningar inom området.

SKL är en viktig remissinstans vid förslag på lagändringar och andra frågor som berör planeringen. Vi arbetar även förebyggande genom aktiv intressebevakning för kommunernas och regionerna frågor, bland annat genom kontakter med departement och sektorsmyndigheter.

Du som arbetar i kommun och region är alltid välkommen att vända dig till oss som arbetar med planeringen för att diskutera olika frågor inom ämnesområdet.

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot