Publicerad: 12 oktober 2018

Regional planering

Kommunerna ansvarar för den fysiska planeringen i Sverige genom plan- och bygglagen. För att hantera kommunövergripande frågor så som infrastruktur, klimat med mera finns i lagen möjlighet att bilda regionplaneorgan för att lösa vissa mellankommunala frågor.

Regeringen får besluta att det under en viss tid eller tills vidare ska finnas ett regionplaneorgan (kommunal- eller regionalförbund).

Regionplaneorganet ska inom sin region bevaka regionala frågor och i sådana frågor fortlöpande lämna underlag till kommunerna och de statliga myndigheterna för deras planering.

Regionplanen ska vara vägledande för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser, och ange grunddragen för användningen av mark- och vattenområden och riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk, om det har betydelse för regionen och det inte kommer tillstånd på annat sätt.

Ökat behov av samverkan

Behovet av en regional dimension ökar i den fysiska planeringen då många frågor omfattar alltfler kommuner. Stockholms läns landsting har sedan decennier ett regionplaneorgan för Stockholms län och upprättar med 5–10 års mellanrum i nära samverkan med länets kommuner, Regional Utvecklingsplan för Stockholms län.

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS

Region Skåne har också arbetat med en utvecklingsplan, "Det öppna Skåne 2030".

Det öppna Skåne 2030, Region Skåne

Också Göteborgsregionens kommunalförbund i Västra Götaland är utsett till regionplaneorgan.

Arbete med regionala fysiska planer pågår även i flera län.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Eva Hägglund
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot