Publicerad: 18 september 2017

Bullerregler hindrar städer och tätorter att växa

Statens regelverk för buller hindrar kommuner att förtäta städer och tätorter. Det är allvarligt för både bostadsbristen och miljön.

SKL tycker

  • Det måste bli enklare för kommuner att förtäta städer och tätorter. Att bygga tätt är klimatsmart. Med hjälp av modern byggteknik går det att bygga bostäder med tyst inomhusmiljö i bullerutsatta områden.
  • Både regelverken för trafikbuller och industribuller har förändrats på senare tid. Men det finns fortfarande hinder och oklarheter.

Hinder för bostäder i attraktiva lägen

Regelverken för buller är ett allvarligt hinder för bostadsbyggande. De svarade majoriteten av de tillfrågade kommunerna i en enkät som SKL gjorde år 2013. Stränga riktvärden är ett problem. Ett annat är att det är svårt att veta vad som gäller. Det är svårt för kommuner att planera för nya bostäder i centrala lägen där många vill bo.

Oklart hur ny förordning ska tolkas

Sommaren 2015 började en ny förordning för trafikbuller gälla. Den kan bidra till att det byggs fler bostäder. Men det oklart hur förordningen ska tolkas. En nyckelfråga är om den gäller detaljplaner som började tas fram innan den 2 januari 2015, det vill säga innan det genomfördes lagändringar som gjorde den nya förordningen möjlig.

SKL anser att förordningen också gäller dessa detaljplaner. Annars kvarstår problemet att planer för nya bostäder i attraktiva lägen inte kommer till byggstart.

Regler för industribuller hindrar hamnnära byggen

Regelverken för industribuller skapar, trots förändringar som gjorts på senare tid, stora problem på många håll. Inte minst är de ett hinder för kommuner som planerar för nya bostäder i hamnnära lägen där många vill bo. Regelverken måste förändras ytterligare.

Förtätning gör att bullret minskar!

Att bygga tätt handlar samtidigt inte bara om att bygga i attraktiva lägen. Det är också ett sätt att främja en långsiktigt hållbar miljöutveckling. Att bygga tätt ger flera miljömässiga vinster. Sopor kan tas om hand på ett rationellt sätt, fler kan åka med kollektivtrafik och färre behöver ta bilen till jobbet – bullret minskar!

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot