Publicerad: 10 januari 2018

Täta städer – trender och utmaningar

Att bygga städer tätare är den tydliga trenden idag. Det planeras för högre hus och ett tätare stadsliv i både stadskärnor och förorter.

Det finns många fördelar med förtätning, till exempel kan infrastrukturen användas mer effektivt och det möjliggör klusterbildningar för utbildning och innovationer. Handeln kan koncentreras och mötesplatserna blir fler.

Tätare städer kan minska buller och utsläpp

I flera städer finns i dag utmaningar vad gäller bland annat luftkvalitet och bullernivåer. Genom förtätning och bra stadsplanering arbetar kommunerna för att förbättra både luft- och ljudmiljön. Bland annat minskar bilberoendet när fler bor tätt och kan gå, cykla eller åka med kollektivtrafiken till jobbet.

Buller, planering och byggande

En annan utmaning för kommunerna är att förtäta på ett sätt som ger fortsatt tillgång till grönområden. Det är viktigt både för naturen och invånarnas välbefinnande.

Kommunen har en central roll

För att skapa hållbara stadsmiljöer krävs det samverkan mellan många olika parter och verksamheter. Kommunen har en central roll i det arbetet. Enligt plan- och bygglagen har de ett särskilt ansvar för att staden erbjuder goda livsmiljöer i våra gemensamma stadsrum.

Utmaningar för kommunerna

En övergripande utmaning för kommunerna är att skapa politiska visioner och målbilder som delas av såväl de egna politikerna som av invånare, näringsliv och föreningar. Det är också viktigt att identifiera och hantera de målkonflikter som alltid uppstår. För att uppnå målen behöver samverkansformer, nätverksbyggande och dialoger utvecklas.

Här listas några utmaningar som kommunerna måste hantera när städer och orter byggs tätare:

  1. Samordna bebyggelse och trafik bättre
  2. Bygga nya bostäder och ta hand om de gamla bostäderna
  3. Utmana bilnormen
  4. Utveckla stadsrummens attraktivitet
  5. Utveckla social sammanhållning

Se vidare nyheten, Hinder för täta städer behöver undanröjas.

Publikation

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot