Publicerad: 12 juni 2017

Strandskydd

Strandskyddet syftar till att bevara skyddsvärd natur och tillgängliga strandområden. Reglerna ändrades 2009 för att öka regionalt och lokalt inflytande. SKL anser fortsatt att reglerna behöver ändras på flera punkter.

SKL anser att strandskyddet är onyanserat och stoppar kommuner från att skapa attraktiva boendemiljöer på landsbygden och att reglerna behöver ändras på flera punkter:

  • Vattendrag och sjöar med lågt skyddsvärde ska undantas helt från strandskyddet
  • Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) fungerar inte och reglerna behöver ändras omgående. Kommuner måste själva få avgöra hur stora eller hur många LIS-områden man vill peka ut.
  • Kravet om att nya hus ska byggas i anslutning till befintlig bebyggelse i LIS-områden ska tas bort.

Strandskyddet håller igen landsbygdens utveckling

Strandskydd vid små sjöar och vattendrag

Från och med den 1 september 2014 kan länsstyrelsen upphäva strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag. En förutsättning är att områdets betydelse för växt- och djurlivet samt friluftslivet är liten.

Naturvårdsverket har utrett konsekvenserna för ett generellt borttagande av strandskyddet vid små sjöar och vattendrag samt vid artificiella sjöar och vattendrag. SKL var representerat i detta regeringsuppdrag (2014).

Strandskydd för små sjöar och vattendrag, Naturvårdsverket

Fakta

Den 1 juli 2009 trädde nya regler om strandskyddet i kraft som syftade till ett ökat regionalt och lokalt inflytande. Målen var att genom vissa lättnader i strandskyddet främja utvecklingen i landsbygdsområden med god tillgång till stränder samt att begränsa ytterligare byggnation i områden som inte omfattas av de nya reglerna.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot