Publicerad: 26 augusti 2014
Prenumerera på Regional utveckling

Regionalt utvecklingsansvar

Den 1 januari 2011 trädde lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län i kraft. Lagen innebar en förändrad ansvarsfördelning mellan olika beslutsnivåer i samhället.

Sammanfattning av lagen om regionalt utvecklingsansvar

Lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län  ger landstingen i Skåne, Hallands och Västra Götalands län samt Gotlands kommun ansvaret för en rad uppgifter, som i andra län sköts av kommunala samverkansorgan eller länsstyrelsen. Dessa är att:

  • Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin.
  • Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.
  • Följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.
  • Utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.
  • Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.
  • Samverka med länets kommuner, länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter samt med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet.

Vid sidan av dessa statliga uppgifter ansvarar regionerna – liksom övriga landsting – för en rad andra uppgifter med anknytning till regional utveckling, så som kollektivtrafik, regional kulturverksamhet, medfinansiering av projekt och andra insatser för att främja tillväxt och utveckling. Exempel på det sistnämnda är delägarskap i regionala ALMI-bolag och länsturismorgan.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot