Publicerad: 17 april 2018

Nätverk, regional utveckling

SKL driver och deltar i olika regionala nätverk för att stödja våra medlemmar i frågor som rör regional utveckling.

Forum för hållbar tillväxt och attraktionskraft, Politikerforum – förmöten

Politikerforum är regeringens mötesplats för dialog med ledande politiker på regional nivå. Här finns möjlighet att lyfta frågor och ge synpunkter på långsiktiga och strategiska tillväxtfrågor. Mötena äger rum fyra gånger per år och inför varje möte arrangerar SKL ett förmöte med tid för förberedelser och fördjupningar.

Kontaktperson på SKL: Ellinor Ivarsson

Politisk arbetsgrupp för sammanhållningspolitiken, ”8-gruppen”

SKL har tagit initiativ till att bilda en särskild politisk arbetsgrupp för arbetet med EU:s sammanhållningspolitik. Gruppen består av åtta regionala politiker, en per programområde för struktur- och investeringsfonderna, som har nominerats av de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna. Möten i den gruppen äger rum ca 6-7 gånger per år.

Kontaktperson på SKL: Ellinor Ivarsson

Regional kontakt

Nätverket utgörs av direktörer eller chefer från självstyrelse- och samverkansorgan/landsting med ansvar för regional utveckling liksom landstingets regionala utvecklingsdirektör i det län där länsstyrelsen fortfarande har utvecklingsansvaret. Nätverket ses var sjätte vecka. Inriktningen är strategiskt och operativt regionalt tillväxtarbete liksom infrastrukturplanering.

Kontakt: Gustaf Rehnström

Regionala planerare

Mötesplats för regionala planerare. Fokus ligger på aktuella frågor kring fysisk planering och regional utveckling. Nätverket träffas två gånger per år.

Kontakt: Lisbet Mellgren

Nätverk för internationella strateger på regional nivå

Nätverket träffas två gånger per år. Fokus på ligger på aktuella EU-frågor.

Kontaktperson: Gustaf Rehnström

RegLab

RegLab

SKL är tillsammans med samtliga regioner, Tillväxtverket och Vinnova medlem i RegLab, en mötesplats för regional utveckling. RegLabs kansli finns hos SKL.

Kontaktperson: Fredrik Berglund

Nätverk: Kompetensförsörjningsdagarna

Kompetensförsörjningsfrågor spänner över flera politikområden som utbildning, arbetsmarknad, näringsliv och integration och det finns ett ömsesidigt behov av dialog mellan de regionalt tillväxtansvariga och aktörer på nationell nivå. Nätverket Kompetensförsörjningsdagarna är en mötesplats för offentliga aktörer. Två gånger om året samlas regionerna, närings-, utbildnings- och arbetsmarknadsdepartementen, ett tiotal myndigheter och SKL.

Kontaktperson: Gustaf Rehnström

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot