Publicerad: 3 mars 2017

Regionalt utvecklingsansvar

Det regionala utvecklingsansvaret innebär ett ansvar för länets strategiska utveckling. Skilda regionala förutsättningar kräver olika former av tillväxtskapande insatser. Direktvalda regioner och samverkansorgan bidrar till ökade möjligheter för regionala bedömningar och beslut.

Regional utvecklingsansvar innebär att:

  • arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet
  • samordna insatser för att genomföra denna strategi
  • besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
  • följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen
  • utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
  • upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur

I utvecklingsansvaret ingår också att utarbeta kompetensplattformar. Vid sidan av dessa statliga uppgifter ansvarar regionerna – liksom övriga landsting – för en rad andra uppgifter med anknytning till regional utveckling som:

  • kollektivtrafik,
  • regional kulturverksamhet,
  • medfinansiering av projekt, och
  • andra insatser för att främja tillväxt och utveckling - till exempel delägarskap i regionala ALMI-bolag och länsturismorgan.

Från och med den 1 januari 2017 ser det regionala utvecklingsansvaret ut enligt följande:

Direktvalda regioner

Landstingen och regionerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna i landstinget eller regionen.

Region Uppsala

Region Kronoberg

Region Gotland

Region Jönköpings län

Region Skåne

Region Halland

Västra Götalandsregionen

Region Örebro län

Region Östergötland

Region Västmanland

Landstinget Västernorrland

Region Jämtland Härjedalen

Region Gävleborg

Region Norrbotten

Regionförbund/samverkansorgan

Styrs av indirekt valda politiker från kommuner och landsting.

Region Värmland

Regionförbundet Sörmland

Regionförbundet i Kalmar län

Region Dalarna

Region Blekinge

Region Västerbotten

Länsstyrelse

Länsstyrelsen Stockholm

Test

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot