Publicerad: 4 april 2017

Regional utvecklingsplanering

Regional utvecklingsplanering är ett verktyg i det regionala tillväxtarbetet. Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar och hur dessa bör utvecklas.

I förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete finns bland annat bestämmelser om de regionala utvecklingsprogram (RUP) som regionerna, samverkansorganen och länsstyrelserna ska ta fram. Flertalet regioner använder begreppet Regional utvecklingsstrategi (RUS).

Så fungerar de regionala utvecklingsprogrammen

Schematisk bild över strategier och planer på olika nivåer samt hur de länkas samman.

RUP/ RUS ska vara en samlad strategi för det regionala tillväxtarbetet i ett eller flera län. Det ligger till grund för regionala strukturfondsprogram, territoriella program, regionala tillväxtprogram samt andra relevanta regionala program och insatser. Vidare ska RUP:

  • upprättas utifrån en analys av utvecklingsförutsättningarna i länet,
  • ange mål, inriktningar och prioriteringar i arbetet och innehålla en plan för uppföljning och utvärdering,
  • utarbetas i samråd med och ligga till grund för samverkan med kommuner, landsting, statliga myndigheter, näringsliv och organisationer.

Utvecklingen inom det regionala tillväxtarbetet har gått från ett regionalt statligt ansvar, där staten genom länsstyrelsen haft ett huvudansvar för de regionala utvecklingsfrågorna till en modell där kommuner i samverkan, dels kommunerna själva, dels i samverkan med landstinget, åtagit sig ansvaret för den regionala utvecklingspolitiken.

Det ansvariga organet ska samordna insatserna för att genomföra RUP, i samverkan med det regionala partnerskapet. Det ska också löpande följa upp RUP och se till att det utvärderas på ett ändamålsenligt sätt. Det färdiga programmet ska lämnas in till regeringen.

Bilden visar strategier och planer på olika nivåer samt hur de länkas samman.
Källa: Regeringskansliet

Fördelning av ansvar mellan region och kommun

Behovet av en regional fysisk planering ökar stadigt, i takt med regionförstoringen, och har drivit fram nya initiativ, från både staten och de kommunala organen.

Inom transportpolitiken har de regionala organen redan en väl utmejslad roll som kollektivtrafikmyndigheter och vad gäller samverkansorganen och regionerna – ansvariga för länsplanerna för regional transportinfrastruktur.

Den kommunala sektorn medfinansierar också i växande utsträckning investeringar i statliga vägar och järnvägar och bidrar även till bredbandsutbyggnaden. Också inom miljöpolitiken spelar de regionala organen en viktig roll.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot