Publicerad: 17 oktober 2018

Ansvarskommittén föreslog 2007 en ny regionindelning

2007 föreslog Ansvarskommittén att staten skulle samordnas på regional nivå i en enhetlig indelning i sex till nio län och att landstingen skulle ersättas med sex till nio regionkommuner med ansvar för hälso- och sjukvård och regional utveckling. Det skulle innebära att de statliga myndigheterna också skulle indelas i samma geografi för en gemensam
regional indelning

Kommittén föreslog att varje regionkommun skulle ha:

  • 1-2 miljoner invånare och bara i speciella fall mindre än en halv miljon invånare
  • ett eget regionsjukhus
  • minst ett universitet med betydande forskningsresurser

Grunden för de nya regionerna skulle vara de lokala arbetsmarknadsregionerna så som de
förväntades se ut år 2030 och avgränsas så att invånarna skulle kunna känna anknytning till sin regionkommun.

Förslaget fick ett mycket starkt stöd i remissvaren – särskilt från kommuner och landsting. Regeringen ställde sig inte bakom förslaget utan framhöll vikten av att regioner växer fram underifrån utan aktiv medverkan från regeringen.

År 2009 beslutade regeringspartierna i en kompromiss att:

  • det ska finnas en regional politisk nivå med beskattningsrätt,
  • försöksverksamheten i Skåne och Västra Götaland skulle permanentas,
  • samtidigt bildades Region Gotland och Region Halland, samt att
  • regioner ska ansvara för regional utveckling och kultur.

Ansvarskommitténs slutbetänkande (SOU 2007:10)

Informationsansvarig

  • Lisbet Mellgren
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot