Publicerad: 17 oktober 2018

Indelningskommittén förslog 2016 en ny regionindelning

I juli 2015 tillsatte regeringen Indelningskommittén med uppdrag att senast i augusti 2017 föreslå en ny indelning av Sverige i väsentligt färre län och landsting. Den nya regionala samhällsorganisationen skulle även följas av en gemensam indelning av statens regionala organisation, länsstyrelsen och det regionala självstyret.

30 juni 2016 presenterade Indelningskommittén sitt delbetänkande till en ny läns- och landstingsindelning. Kommitténs inriktning var att dagens 21 olika stora län skulle indelas i sex jämnstarka regioner senast efter valet 2022.

Kommittén föreslog vidare att följande tolv län skulle indelas i tre nya län redan år
2018:

  • Norrlands län (Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten)
  • Svealands  län (Gävleborg, Dalarna, Örebro län, Västmanland, Uppland och Sörmland)
  • Västra Götalands län (Värmland och Västra Götaland)

Kommitténs förslag till ny indelning utgick ifrån:

  • att skapa jämnstarka län och landsting
  • att det skulle finnas kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling
  • förmågan att ansvara för det regionala hälso- och sjukvårdssystemet inklusive regionsjukvården
  • befintliga samverkansmönster

Majoriteten av landsting, regioner och berörda kommuner gav Indelningskommitténs förslag ett starkt och brett stöd. I november 2016 meddelade civilministern Ardalan Shekarabi att stödet som krävs inte finns från riksdagspartierna för att kunna gå vidare med regionreformen.

Indelningskommitténs betänkande (SOU 2016:48)

Informationsansvarig

  • Lisbet Mellgren
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot