Publicerad: 11 september 2017

Tilläggsdirektiv till Indelningskommittén juni 2017

Indelningskommitténs uppdrag utgår. Kommittén ska inte heller utreda länsstyrelsernas organisation eller lämna förslag till hur det regionala utvecklingsansvaret ska tilldelas landstingen. Kommittén behåller ändå uppdragen i fråga om beteckningen för kommuner på regional nivå och statliga myndigheters regionala indelning.

När det gäller det regionala utvecklingsansvaret behåller kommittén uppdraget om finansiering av förvaltningsutgifter.

  • Kommitténs uppdrag i fråga om statliga myndigheters regionala indelning förtydligas.
  • Kommittén ska föreslå en samordnad regional indelning för de statliga myndigheter för vilka en geografisk samordning är relevant för staten som helhet samt för kommuner och landsting.
  • Vidare får kommittén i uppdrag att föreslå en reglering i lagen om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting (indelningslagen 1979:411) om vilken hänsyn som ska tas till berörda landstings och kommuners samt befolkningens synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen.
  • Kommittén får också i uppdrag att kartlägga landstingens samverkan och redogöra för hur landstingen ser på den framtida utvecklingen när det gäller samverkan.

Uppdraget ska i sin helhet slutredovisas senast den 28 februari 2018.

Tilläggsdirektiv till Indelningskommittén (Dir. 2017:72), Regeringen

Lag (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot