Publicerad: 24 augusti 2018

Regionbildning – Regioner 2019

SKL stödjer aktivt medlemmarnas arbete med att förbättra förutsättningarna att samverka och utveckla sitt arbete i regioner och landsting. 2019 bildar kvarvarande landsting region och tar över det regionala utvecklingsansvaret, vilket ger ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar.

Indelningskommittén har lagt sitt slutbetänkande Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå (2018:10) som därefter har varit ute på remiss. Proposition och beslut i riksdagen återstår.

Indelningskommittén föreslår bland annat

  • En samordnad regional indelning för de statliga myndigheter för vilka en geografisk samordning är relevant för staten som helhet samt för kommuner och landsting. Indelningen föreslås ske i sex områden som i huvudsak följer nuvarande sjukvårdsregionerna.
  • En beteckning för kommuner på regional nivå – Regioner.
  • En reglering i indelningslagen om vilken hänsyn som ska tas till berörda landstings och kommuner s samt befolkningens synpunkter vid eventuellt kommande ändringar in landstingsindelningen.

Utmaningar kvarstår när det gäller den demografiska utvecklingen och välfärdens finansiering. En decentralisering av makt, befogenheter och resurser till folkvalda på regional nivå bör analyseras och utredas, inom områden som kompetensförsörjning, planering och kulturfrågor.

Mot bakgrund av att samhällsfrågor och samhällsutveckling blir alltmer komplex och ställer krav på specialisering och samordning, finns anledning att utgå från att behoven av samverkan över länsgränserna kommer att fortsätta och troligen öka. Det ställer krav på flerregional samverkan inom många sektorer och politikområden och det förutsätter en stark och självständig lokal och regional nivå där samverkansformerna behöver utvecklas. I det arbete ligger också ett förtydligande kring roller och ansvar för respektive aktör på regional nivå.

Läs mer

Informationsansvarig

  • Lisbet Mellgren
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot